კატეგორია: კანონმდებლობა

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №28

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        21  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №28

 

 

საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან

დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების

შ ე ს ა ხ ე ბ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №27

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        07  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №27

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

საორგანიზაციო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის

მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან

ნინო ჩორგოლიანის გათავისუფლების

  შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 44

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 44

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

საკრებულოს თანამდებობის პირების მივლინების

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 43

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 43

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის №5 საჯარო სკოლისათვის ვიქტორ ჰიუგოს

 სახელის მინიჭების თაობაზე თანხმობის მიცემის

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 42

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 42

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

,,საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის

ასოციაცია“-სათვის საგარანტიო წერილის გაცემის

შ ე ს ა ხ ე ბ