კატეგორია: კანონმდებლობა

ო ქ მ ი №2

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

რიგგარეშე     სხდომის

 ო ქ მ ი  №2        

 22  იანვარი  2016 წ.                                                                                       ქ. თელავი

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №10

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №10

 

 

9   მარტი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის 52

 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის 

პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

 ცვლილების შეტანის თაობაზე

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 13

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 13

 

 

9    მარტი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ   თელავის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე   ავტოსატრანსპორტო

 საშუალებების დგომის და საგზაო ნიშნების განთავსებისათვის

ადგილების განმსაზღვრელი დროებითი სამუშაო

ჯგუფის შექმნის შესახებ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 12

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 12

 

 

9    მარტი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

„ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2016 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის 1 განკარგულებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 11

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 11

 

 

9    მარტი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

„ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის    

   15 იანვრის 2 განკარგულებაში ცვლილების

 შეტანის   თაობაზე