კატეგორია: კომისიების სხდომის ოქმები

ო ქ მ ი №1

   

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი

რესურსების კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი 1

ქ. თელავი                                                                                                    08 იანვარი 2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ზაქაიძე.

ო ქ მ ი № 11

   

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის  სხდომის

ო ქ მ ი № 11

ქ.თელავი                                                                                    27 ივლისი  2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ძნელაძე.

ო ქ მ ი № 10

   

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის   სხდომის

ო ქ მ ი № 10

                  ქ.თელავი                                                             29   ივნისი 2016 წ.

        თავმჯდომარეობდა:  დ. ძნელაძე.

ო ქ მ ი № 9

   

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის   სხდომის

ო ქ მ ი № 9

     ქ.თელავი                                                                                           8   ივნისი   2016 წ.

     თავმჯდომარეობდა:  დ. ძნელაძე.

ო ქ მ ი № 8

   

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო,          სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების  კომისიების  ერთობლივი სხდომის

ო ქ მ ი № 8

     ქ.თელავი                                                                                           10  მაისი  2016 წ.

     თავმჯდომარეობდა:  დ. ძნელაძე.