კატეგორია: კომისიების სხდომის ოქმები

ო ქ მ ი № 7

   

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის  სხდომის

ო ქ მ ი № 7

ქ.თელავი                                                                                                 15 აპრილი  2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ძნელაძე.

ო ქ მ ი № 5

   

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის  სხდომის

ო ქ მ ი № 5

ქ.თელავი                                                                                                 24  მარტი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ძნელაძე.

ო ქ მ ი № 4

   

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის  სხდომის

ო ქ მ ი № 4

ქ.თელავი                                                                                                 15  მარტი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ძნელაძე.

ო ქ მ ი № 3

    

 

 

 ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის  სხდომის

ო ქ მ ი № 3

ქ.თელავი                                                                                                 29  თებერვალი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ძნელაძე.

ო ქ მ ი № 2

    

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  და ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიების ერთობლივი სხდომის

ო ქ მ ი № 2

ქ.თელავი                                                                                                 28   იანვარი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ძნელაძე.