კატეგორია: სხდომის ოქმები

ო ქ მ ი №12

      

      

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

მორიგი  სხდომის

 ო ქ მ ი  №12    

     08 აგვისტო 2016 წ.                                                                                                ქ. თელავი

ო ქ მ ი №11

      

      

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

მორიგი  სხდომის

 ო ქ მ ი  №11    

08 ივლისი 2016 წ.                                                                                           ქ. თელავი

ო ქ მ ი №10

      

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

რიგგარეშე  სხდომის

 ო ქ მ ი  №10    

1 ივლისი 2016 წ.                                                                                             ქ. თელავი

ო ქ მ ი №9

      

      

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

მორიგი   სხდომის

 ო ქ მ ი  №9    

17  ივნისი   2016 წ.                                                                                          ქ. თელავი

ო ქ მ ი №8

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

მორიგი   სხდომის

 ო ქ მ ი  №8    

    20  მაისი   2016 წ.                                                                                        ქ. თელავი

 

  სხდომას თავმჯდომარეობდა :  არჩილი თხლაშიძე