კატეგორია: სხდომის ოქმები

ოქმი #7

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ბიუროს  სხდომის

ოქმი #7  

 

  1. 05. 2016 წ.                                     ქ.  თელავი     

თავმჯდომარეობდა : ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

                                        თავმჯდომარე – არჩილი თხლაშიძე

სხდომას ესწრებოდნენ :   გ. გიგიაშვილი, გ. ემინაშვილი,  დ. ძნელაძე, დ. ზაქაიძე,

                                               ა. სულხანიშვილი, დ. ჯორჯაძე, ნ. ვარდოშვილი.

ოქმი #6

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ბიუროს  სხდომის

ოქმი #6  

 

  1. 04. 2016 წ.                                     ქ.  თელავი     

თავმჯდომარეობდა : ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

                                        თავმჯდომარე – არჩილი თხლაშიძე

სხდომას ესწრებოდნენ :   გ. გიგიაშვილი, გ. ემინაშვილი,  დ. ძნელაძე, გიორგი ხაჭაპურიძე

                                               დ. ზაქაიძე, ა. სულხანიშვილი, დ. ჯორჯაძე, ნ. ვარდოშვილი.

ოქმი #5

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ბიუროს  სხდომის

ოქმი #5

 

  1. 30. 03. 2016 წ.                                     ქ.  თელავი     

თავმჯდომარეობდა : ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

                                        თავმჯდომარე – არჩილი თხლაშიძე

სხდომას ესწრებოდნენ :   გ. გიგიაშვილი, გ. ემინაშვილი,  დ. ძნელაძე,

             დ. ჯორჯაძე, დ. ზაქაიძე.

ო ქ მ ი №4

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

რიგგარეშე  სხდომის

 ო ქ მ ი  №4       

    11  თებერვალი  2016 წ.                                                                                        ქ. თელავი

ო ქ მ ი №3

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

მორიგი   სხდომის

 ო ქ მ ი  №3        

    05  თებერვალი  2016 წ.                                                                                        ქ. თელავი