კატეგორია: სხდომის ოქმები

ო ქ მ ი №2

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

რიგგარეშე     სხდომის

 ო ქ მ ი  №2        

 22  იანვარი  2016 წ.                                                                                       ქ. თელავი