კატეგორია: ფრაქციების სხდომის ოქმები

სხდომის ო ქ მ ი № 4

      

ფრაქცია ,,ძლიერი თელავი”-ს

სხდომის ო ქ მ ი № 4

ქ.თელავი                                                                                                         21 ნოემბერი 2016წ.

თავმჯდომარეობდა: ნ. ვარდოშვილი

ესწრებოდნენ ფრაქციის წევრები: ლ.არჯევანიძე,

სხდომის მდივანი: ბ. რევაზიშვილი.

                                

    დ ღ ი ს    წ  ე ს რ ი გ ი

სხდომის ო ქ მ ი № 3

      

ფრაქცია ,,ძლიერი თელავი”-ს

სხდომის ო ქ მ ი № 3

ქ.თელავი                                                                                                         5 აგვისტო 2016წ.

თავმჯდომარეობდა: ნ. ვარდოშვილი.

ესწრებოდნენ ფრაქციის წევრები: ლ. არჯევანიძე, ბ. რევაზიშვილი.

მდივანი: ბ. რევაზიშვილი.

სხდომის ო ქ მ ი № 2

      

ფრაქცია ,,ძლიერი თელავი”-ს

სხდომის ო ქ მ ი № 2

ქ.თელავი                                                                                                         2 აგვისტო 2016წ.

თავმჯდომარეობდა: ნ. ვარდოშვილი.

ესწრებოდნენ ფრაქციის წევრები: ლ. არჯევანიძე, ბ. რევაზიშვილი.

მდივანი: ბ. რევაზიშვილი.