კატეგორია: სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისია

ო ქ მ ი №1

   

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი

რესურსების კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი 1

ქ. თელავი                                                                                                    08 იანვარი 2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ზაქაიძე.