კატეგორია: იანვარი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 5

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 5

 

 

22  იანვარი  2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის შვებულების

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 4

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 4

 

 

15  იანვარი  2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი

ქონების  საპრივატიზაციო  ნუსხაში დამტკიცების

 შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 3

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 3

 

 

15  იანვარი  2016წ.

ქ. თელავი

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირში „ქართულ გერმანული

საზოგადოება ფერმერთა განვითარებისათვის“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

გაწევრიანებაზე   თანხმობის   მიცემის

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 2

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 2

 

 

15  იანვარი  2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების,

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016 წლის მუნიციპალური

პროგრამების დამტკიცების 

 შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 1

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 1

 

 

15  იანვარი  2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2016 წლის

სოციალური პროგრამების დამტკიცების

 შ ე ს ა ხ ე ბ