კატეგორია: მარტი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 13

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 13

 

 

9    მარტი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ   თელავის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე   ავტოსატრანსპორტო

 საშუალებების დგომის და საგზაო ნიშნების განთავსებისათვის

ადგილების განმსაზღვრელი დროებითი სამუშაო

ჯგუფის შექმნის შესახებ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 12

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 12

 

 

9    მარტი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

„ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2016 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის 1 განკარგულებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 11

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 11

 

 

9    მარტი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

„ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის    

   15 იანვრის 2 განკარგულებაში ცვლილების

 შეტანის   თაობაზე

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 10

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 10

 

 

9    მარტი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო  ნუსხაში დამტკიცების

 შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 9

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 9

 

 

9    მარტი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების  საპრივატიზაციო  ნუსხაში დამტკიცების

 შ ე ს ა ხ ე ბ