კატეგორია: იანვარი

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №5

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №5

 

 

22  იანვარი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის 52 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის  პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების შეტანის თაობაზე

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №4

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №4

 

 

15  იანვარი  2016 წ.

 

ქ. თელავი

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის  #56

დადგენილების ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობის და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშწორების წესის დამტკიცების შესახებ“ ძალადაკარგულად

გამოცხადების თაობაზე

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №3

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №3

15  იანვარი  2016 წ.

ქ. თელავი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 03 აპრილის №16 დადგენილებაში „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა  და  ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების განვითარების  ხელშეწყობის  განსახორციელებლად

 გათვალისწინებული  თანხების განკარგვის  წესის  დამტკიცების  შესახებ“  

  ცვლილების შეტანის თაობაზე

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №2

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №2

 

 

15  იანვარი  2016 წ.

ქ. თელავი

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №1

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №1

 

 

15  იანვარი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის 52 დადგენილებაში

„ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის  პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ცვლილების შეტანის თაობაზე