კატეგორია: დადგენილებები

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №19

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №19

 

 

8  ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 03 აგვისტოს

2 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“

ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №18

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №18

 

 

8  ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის 52

 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის 

პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

 ცვლილების შეტანის თაობაზე

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №17

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №17

 

 

1  ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის 52

 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის 

პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

 ცვლილების შეტანის თაობაზე

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №16

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

 

ქალაქ თელავის

   მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

 დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №16

 

 

17  ივნისი  2016 წ.

 ქ. თელავი

 

   ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების

 მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის

 ინსტრუქციის დამტკიცების

 შ ე ს ა ხ ე ბ

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №15

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №15

 

 

17  ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის 52

 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის 

პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

 ცვლილების შეტანის თაობაზე