კატეგორია: ოქმები

სხდომის ო ქ მ ი № 4

      

ფრაქცია ,,ძლიერი თელავი”-ს

სხდომის ო ქ მ ი № 4

ქ.თელავი                                                                                                         21 ნოემბერი 2016წ.

თავმჯდომარეობდა: ნ. ვარდოშვილი

ესწრებოდნენ ფრაქციის წევრები: ლ.არჯევანიძე,

სხდომის მდივანი: ბ. რევაზიშვილი.

                                

    დ ღ ი ს    წ  ე ს რ ი გ ი

ო ქ მ ი №12

      

      

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

მორიგი  სხდომის

 ო ქ მ ი  №12    

     08 აგვისტო 2016 წ.                                                                                                ქ. თელავი

ო ქ მ ი №11

      

      

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

მორიგი  სხდომის

 ო ქ მ ი  №11    

08 ივლისი 2016 წ.                                                                                           ქ. თელავი

ო ქ მ ი №8

   

 

 

      ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი

რესურსების კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი 8

  ქ. თელავი                                                                                               30  ივნისი 2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ზაქაიძე.

ო ქ მ ი №7

   

 

 

      ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი

რესურსების კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი 7

  ქ. თელავი                                                                                               08  ივნისი 2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ზაქაიძე.