კატეგორია: განკარგულებები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 44

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 44

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

საკრებულოს თანამდებობის პირების მივლინების

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 43

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 43

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის №5 საჯარო სკოლისათვის ვიქტორ ჰიუგოს

 სახელის მინიჭების თაობაზე თანხმობის მიცემის

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 42

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 42

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

,,საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის

ასოციაცია“-სათვის საგარანტიო წერილის გაცემის

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 41

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 41

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქ.თელავში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე  მდებარე 16 კვ.მ. არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების)

საკადასტრო კოდი 53.20.31.382)  შეძენისას  ნაკისრი

სააუქციონო  პირობების ვადის გაგრძელების

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 40

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 40

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი

 ქონების – 40 ერთეული  ხის მორის ( სავარაუდო მოცულობით  10.37 კუბ. მეტრი.) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის