კატეგორია: განკარგულებები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 39

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 39

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

„ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016 წლის მუნიციპალლური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის

15 იანვრის #2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 38

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 38

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

 

ქალაქ თელავის ერთ-ერთი ქუჩისათვის დიმიტრი გიორგელაშვილის

სახელის მინიჭების მიზანშეწონილობის

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 37

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 37

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო

არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტებისათვის

 შენობა-ნაგებობების გამოყოფის

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 36

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 36

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან  დაკავშირებით სააგიტაციო მასალების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 35

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 35

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი

ქონების საწყისი საპრივატიზაციო ღირებულების შემცირების

 შ ე ს ა ხ ე ბ