კატეგორია: განკარგულებები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 34

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 34

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქ. თელავში, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩის აღმოსავლეთით მდებარე  არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას                       

      შ.პ.ს „ბუნებრივი აირი“-ს მიერ  ნაკისრი სააუქციონო

 პირობის   ვადის გაგრძელების

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 33

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 33

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავში, ალაზნის გამზირის  დასავლეთით  მდებარე 

არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის

შეძენისას ნაკისრი სააუქციონო  პირობების

ვადის გაგრძელების

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 32

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 32

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების

 ა(ა)იპ „თელავის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი“-სათვის 

დროებით სარგებლობის უფლებით პირდაპირი

განკარგვის წესით  გადაცემის

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 31

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 31

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

„ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2016 წლის

სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის 1 განკარგულებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 30

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 30

 

 

20მაისი2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის მივლინების

შ ე ს ა ხ ე ბ