კატეგორია: დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 სექტემბრის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 სექტემბრის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (818 ერთეული ხის მორი) საპრივატიზაციო ნუსხაში დამტკიცების შესახებ;
მომხს. გ. კიკნაძე
12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე

2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;
მომხს. გ. კიკნაძე
12.20სთ-დან 12.40სთ-მდე

3. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის დასაფინანსებლად წარსადგენი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ.
მომხს. გ. კიკნაძე
12.40სთ-დან 13.00სთ-მდე

2016 წლის 26 აგვისტოს 10:00 საათზე, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართება. დღის წესრიგი:

2016 წლის 26 აგვისტოს 10:00 საათზე, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართება.
დღის წესრიგი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 აგვისტოს მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2016 წლის 8 აგვისტოს მორიგი სხდომის
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ივლისის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2016 წლის 8 ივლისის მორიგი სხდომის
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

2016 წლის 17 ივნისს, 12 საათზე, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება. დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

2016 წლის 17 ივნისს, 12 საათზე, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება.
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი: