კატეგორია: დღის წესრიგი

2015 წლის 1 ივნისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2015 წლის 1 ივნისის მორიგი სხდომის

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
მომხს. ნ. ვაყელიშვილი
12.00სთ-დან 12.10სთ-მდე

2015 წლის 4 მაისის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

 

ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს  2015  წლის 4 მაისის მორიგი   სხდომის

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი:

 

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                                                                  

12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №52 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების  შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

12.20სთ-დან 12.40სთ-მდე

 

საკრებულოს 2015 წლის 8 აპრილის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს  2015  წლის 8  აპრილის რიგგარეშე   სხდომის

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი:

 

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                                                                             მომხს. ნ. ვაყელიშვილი

12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე

 

 1. „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუბიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №52 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მომხს. ლ. ბასილაური

12.20სთ-დან 12.40სთ-მდე

2015 წლის 3 აპრილის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

2015  წლის 3 აპრილის მორიგი სხდომის  

დღის წესრიგი

 

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                                                                           მომხს. ნ. ვაყელიშვილი

12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №52 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ლ. ბასილაური

12.20სთ-დან 12.40სთ-მდე

 

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №57 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. გ. ენუქიძე

12.40სთ-დან 13.00სთ-მდე

 

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ ,,თვითმმართველი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ;

მომხს. გ. კიკნაძე

13.00სთ-დან 13.20სთ-მდე

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით ა(ა)იპ ,,თვითმმართველი ქალაქი თელავის ბაგა-ბაღების გაერთიანებისათვის“ გადაცემის შესახებ;

მომხს. გ. კიკნაძე

13.20სთ-დან 13.40სთ-მდე

 

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (ავტომანქანის) სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის გადაცემის შესახებ;

მომხს. გ. კიკნაძე

13.40სთ-დან 14.00სთ-მდე

 

 

 

 

შესვენება 14.00სთ-დან 15.00სთ-მდე

 

 1. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ;

მომხს. გ. კიკნაძე

15.00სთ-დან15.10სთ-მდე

 

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 08 აგვისტოს №13 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ე. ფროდეული

                                                                                              15.10სთ-დან 15.20სთ-მდე

 1. თელავის მუნიციპალიტეტის შ.პ.ს. ,,თელავის ინფრასტრუქტურისა და უზრუნველყოფის სამმართველო“-ს ლიკვიდაციის შეწყვეტის შესახებ;

 

                                                                                             მომხს. ე. ფროდეული

                                                                                         15.20სთ-დან 15.30სთ-მდე

 

10. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ.

 

მომხს. ნ. ვაყელიშვილი

                                                                                         15.30სთ-დან 15.50სთ-მდე

11. ქალაქ თელავის №3 საჯარო სკოლისათვის ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ;

 

მომხს. დ. ზაქაიძე

                                                                                         15.50სთ-დან 16.00სთ-მდე

 

12.

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 06 ოქტომბრის №34 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარებაზე უფლებამოსილი კომისიის შექმნის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს. ტ. გალახვარიძე

                                                                                           16.00სთ-დან 16.10სთ-მდე

2015 წლის 2 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 
 2015 წლის 2 მარტის მორიგი სხდომის
დღის წესრიგი

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის N55 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ნ. ვაყელიშვილი
12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე

2. „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ლ. ბასილაური
12.20სთ-დან 12.40სთ-მდე

3. „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2015 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 იანვრის N1 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ს. იაგორაშვილი
12.40სთ-დან 12.50სთ-მდე

4. „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2015 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 იანვრის N3 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ა. ასაბაშვილი
12.50 სთ-დან 13.00სთ-მდე

შესვენება 13.00სთ-დან 13.30სთ-მდე

5. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დროებით სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის შესახებ;

მომხს. გ. კიკნაძე
13.30 სთ-დან 13.40 სთ-მდე

6. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების შ.პ.ს. „ლოპოტა ტურ სერვისი“-სათვის დროებით სარგებლობის უფლებით, პიდაპირი განკარგვის წესით გადაცემაზე თანხმობის შესახებ;

მომხს. დ. ნუსხელიძე
13.40 სთ-დან 13.50სთ-მდე

7. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ააიპ ქალაქ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება „თელავი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის შესახებ;

მომხს. ა. ფეიქრიშვილი
13.50 სთ-დან 14.00სთ-მდე

8. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დროებით სარგებლობის უფლებით, პიდაპირი განკარგვის წესით გადაცემაზე თანხმობის შესახებ;

მომხს. გ. კიკნაძე
14.00 სთ-დან 14.10სთ-მდე

9. გივი ზაზაშვილის მიერ ქ. თელავში, კავკასიონისა და სეხნიაშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი სააუქციონო პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ;

მომხს. დ. ნუსხელიძე
14.10 სთ-დან 14.20სთ-მდე

10. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ;

მომხს. გ. კიკნაძე
14.20 სთ-დან 14.30სთ-მდე

11. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პიდაპირი განკარგვის წესით შ.პ.ს. „კეთილმოწყობის სამსახურისათვის“ გადაცემაზე თანხმობის შესახებ;

მომხს. ა. ფეიქრიშვილი
14.30 სთ-დან 14.40სთ-მდე

12. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 იანვრის N4 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 08 აგვისტოს N10 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე ცვლილების შეტანის შესახებ.

მომხს. ტ. გალახვარიძე
14.40 სთ-დან 14.50სთ-მდე