კატეგორია: დღის წესრიგი

2015 წლის 25 თებერვლის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს

2015 წლის 25 თებერვლის რიგგარეშე სხდომის

დღის წესრიგი :

2015 წლის 06 თებერვლის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2015 წლის 06 თებერვლის მორიგი სხდომის
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                                                                             მომხს. ნ. ვაყელიშვილი

12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №52 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ლ. ბასილაური

12.20სთ-დან 12.40სთ-მდე

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ;

მომხს. დ. ნუსხელიძე

12.40სთ-დან 12.50სთ-მდე

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირებისა და ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ;

მომხს. დ. ნუსხელიძე

12.50სთ-დან 13.10სთ-მდე

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების)    გადასახადის შემოღების შესახებ;

მომხს. კ. კაკონაშვილი

13.10სთ-დან 13.30სთ-მდე

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 აგვისტოს №2 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე .

მომხს. ა. ფეიქრიშვილი

13.30სთ-დან 13.50სთ-მდე

 

 

შესვენება 13.50სთ-დან 14.30სთ-მდე

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 სექტემბრის №35 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

 

მომხს. დ. ძნელაძე

14.30სთ-დან 14.50სთ-მდე

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (გერბი და დროშა) შემმუშავებელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.

         მომხს. ა. თხლაშიძე

14.50.სთ-დან 15.00სთ-მდე

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ანგარიშის მოსმენა – 2014 წელს  შესრულებული სამუშაოს  შესახებ;

მომხს. დ. ძნელაძე

15.00სთ-დან 15.15სთ-მდე

      10. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ანგარიშის მოსმენა – 2014 წელს შესრულებული სამუშაოს შესახებ;

მომხს. ა. სულხანიშვილი

15.15სთ-დან 15.30სთ-მდე

11.   ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის ანგარიშის მოსმენა – 2014 წელს შესრულებული სამუშაოს შესახებ;

მომხს. დ. ზაქაიძე

15.30სთ-დან 15.45სთ-მდე

       12.  ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ანგარიშის მოსმენა – 2014 წელს შესრულებული სამუშაოს                შესახებ;

      მომხს. გ. ემინაშვილი

15.45სთ-დან 16.00სთ-მდ

13. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის ანგარიშის მოსმენა – 2014 წელს შესრულებული სამუშაოს შესახებ;

მომხს. გ. ხაჭაპურიძე

16.00სთ-დან 16.15სთ-მდე

2015 წლის 23 იანვრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2015 წლის 23 იანვრის რიგგარეშე სხდომის

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1.  ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ნ. ვაყელიშვილი
11.00სთ-დან 11.20სთ-მდე

2.  ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №52 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ლ. ბასილაური
11.20სთ-დან 11.40სთ-მდე

3. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 04 დეკემბრის #52 დადგენილებაში ,, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 08 აგვისტოს №13 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

მომხს. ტ. გალახვარიძე
11.40სთ-დან 11.50სთ-მდე

4. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 04 დეკემბრის #53 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 06 ოქტომბრის #39 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ;

მომხს. ტ. გალახვარიძე
11.50სთ-დან 12.00სთ-მდე

2015 წლის 16 იანვრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2015 წლის 16 იანვრის რიგგარეშე სხდომის

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებასი ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

მომხს. გ. ენუქიძე
12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე

2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №52 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ლ. ბასილაური
12.20სთ-დან 12.40სთ-მდე

3. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 20 აგვისტოს №15 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მომსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. გ. ენუქიძე
12.40სთ-დან 13.00სთ-მდე

4. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 20 აგვისტოს №16 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მომსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. დ. ძნელაძე
13.00სთ-დან 13.20სთ-მდე

5. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2015 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ;

მომხს. ფ. ყუშიტაშვილი
13.20სთ-დან 13.40სთ-მდე

6. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2015 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ;

მომხს. გ. ენუქიძე
13.40სთ-დან 14.00სთ-მდე

7. ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 ოქტომბრის №37 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;

მომხს. ა. ფეიქრიშვილი
14.00სთ-დან14.10სთ-მდე

8. „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 08 აგვისტოს №10 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

მომხს. ა. ფეიქრიშვილი
14.10სთ-დან 14.20სთ-მდე

2014 წლის 29 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის მორიგი სხდომის

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;

მომხს. ნ. ვაყელიშვილი
12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე

2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშწორების წესის დამტკიცების შესახებ;

მომხს. გ. კიკნაძე
12.20სთ-დან 12.40სთ-მდე

3. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ;

მომხს. გ. კიკნაძე
12.40სთ-დან 13.00სთ-მდე

4. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით ,,საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციისათვის“ გადაცემის შესახებ;

მომხს. გ. კიკნაძე
13.00სთ-დან 13.20სთ-მდე

5. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ქალაქ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება ,,თელავი“-ს დაფუძნების შესახებ;

მომხს. ი. იაგორაშვილი
13.20სთ-დან 13.40სთ-მდე

6. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2015 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ;

მომხს. გ. ენუქიძე
13.40სთ-დან 14.00სთ-მდე

7. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N52 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმა“-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

მომხს. გ. ენუქიძე
14.00სთ-დან14.10სთ-მდე

8. ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 08 აგვისტოს N13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. გ. ენუქიძე
14.10სთ-დან 14.20სთ-მდე

9. „ევროკავშირის ინიციატივით დაწყებული მერების შეთანხმებაში თელავის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობის შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 მარტის N28 განკარგულებით გაცემული თანხმობის უფლებამონაცვლედ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ცნობის თაობაზე;

მომხს. ა. სულხანიშვილი
14.20სთ-დან 14.30სთ-მდე

10. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული შალაურის გზატკეცილისათვის შალვა დავითაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ;

მომხს. დ. ზაქაიძე
14.30სთ-დან 14.40სთ-მდე

11. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 10 ნოემბრის დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს. ტ. გალახვარიძე
14.40სთ-დან 14.50სთ-მდე

12.სხვადასხვა.