კატეგორია: დღის წესრიგი

2014 წლის 05 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის დრის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს

2014 წლის 05 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის

დღის წესრიგი :

2014 წლის 4 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
2014 წლის 4 დეკემბრის მორიგი სხდომის

დღის წესრიგი :

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 20 აგვისტოს N14 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

11.00სთ–დან 11.20სთმდე
მომხს. გ. ენუქიძე

2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 08 აგვისტოს N13 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების სესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

11.20სთ–დან 11.40სთ–მდე
მომხს. ზ ჯავახიშვილი

3. ლევან გალუსტიანის მოერ ქალაქ თელავში კავკასიონის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას სააუქციონე პირობებით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელების შესახებ;

11.40სთ–დან 12.00სთ–მდე
მომხს. ზ. ჯავახიშვილი

4. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის (რგპფ) წარსადგენი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ;

12.00სთ–დან 12.20სთ–მდე
მომხს. გ. კიკნაძე

5. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 06 ოქტომბრის N39 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

12.20სთ–დან 12.40სთ–მდე
მომხს. გ. ემინაშვილი

6. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ.

12.40სთ–დან 13.00სთ–მდე
მომხს. მ. ჩაფურიშვილი

2014 წლის 19 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს

2014 წლის 19 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის

დღის წესრიგი :

2014 წლის 18 ნოემბრის საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის და თვითმმართველი ქალაქი თელავისა და თელავის თემის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების ერთობლივი გაფართოებული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტის და თვითმმართველი ქალაქი თელავისა და თელავის თემის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების

ერთობლივი გაფართოებული სხდომის

დღის წესრიგი :

2014 წლის 10 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს

2014 წლის 10 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის

დღის წესრიგი :