კატეგორია: აუქციონები

ბრძანება N47

sacdeli 3

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ქ. თელავი              „ 8“ აპრილი 2014 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №47

ბრძანება N44

sacdeli 3

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ქ. თელავი              „ 31“ მარტი 2014 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №44

ბრძანება N43

sacdeli 3

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ქ. თელავი              „ 31“ მარტი 2014 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №43

ბრძანება N09

sacdeli 3

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ქ. თელავი              „ 23“ იანვარი 2014 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №09