კონკურსის შედეგები

გადაწყვეტილება #11

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული კონკურსანტების გამოვლენის და ვაკანტურ თანამდებობაზე დანიშვნის უფლებამოსილების მქონე თანამდებობის პირთათვის, წარდგენის შესახებ

გადაწყვეტილება #12

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კონკურსანტებისათვის, ვაკანტურ თანამდებობაზე დანიშვნის უფლებამოსილების მქონე თანამდებობის პირთათვის, ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნად წარდგენაზე უარის თქმის შესახებ

გადაწყვეტილება #13

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის ჩაშლილად გამოცხადების შესახებ