საკრებულოს 2015 წლის 8 აპრილის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს  2015  წლის 8  აპრილის რიგგარეშე   სხდომის

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი:

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                                                                             მომხს. ნ. ვაყელიშვილი

12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე

 

  1. „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუბიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №52 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მომხს. ლ. ბასილაური

12.20სთ-დან 12.40სთ-მდე