2015 წლის 1 ივნისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2015 წლის 1 ივნისის მორიგი სხდომის

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
მომხს. ნ. ვაყელიშვილი
12.00სთ-დან 12.10სთ-მდე

2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №52 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
მომხს. ლ. ბასილაური
12.10სთ-დან 12.20სთ-მდე

3. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ;
მომხს. ნ. ვაყელიშვილი
12.20სთ-დან 12.30სთ-მდე

4. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნენების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ;
მომხს. ნ. ვაყელიშვილი
12.30სთ-დან 12.40სთ-მდე

5. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის შ.პ.ს. ,,თელავის ინფრასტრუქტურისა და უზრუნველყოფის სამმართველო“-ს ლიკვიდაციის დაწყების შესახებ;
მომხს. ე. ფროდეული
12.40სთ-დან 12.50სთ-მდე

6. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით შ.პ.ს. ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“-სათვის გადაცემის შესახებ
მომხს. ე. ფროდეული
12.50სთ-დან 13.00სთ-მდე

შესვენება 13.00სთ-დან 13.30სთ-მდე

7. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზების შესახებ;
მომხს. გ. კიკნაძე
13.30სთ-დან 14.00სთ-მდე

8. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის გადაცემის შესახებ;
მომხს. გ. კიკნაძე
14.00სთ-დან 14.10სთ-მდე

9. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 აპრილის №16 დადგენილებაში ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
მომხს. გ. კიკნაძე
14.10სთ-დან 14.20სთ-მდე
10. ქალაქ თელავის №3 საჯარო სკოლისათვის ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელის მინიჭების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
მომხს. დ. ზაქაიძე
14.20სთ-დან 14.30სთ-მდე

11. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, მოედნების, გამზირების, შესახვევების, ჩიხების, მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ
მომხს. ტ. გალახვარიძე
14.30სთ-დან 14.40სთ-მდე

12. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 სექტემბრის №32 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ტ. გალახვარიძე
14.40სთ-დან 14.50სთ-მდე

13. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 08 აგვისტოს №13 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. გალახვარიძე
14.50სთ-დან 15.00სთ-მდე