2015 წლის 8 სექტემბრის მორიგი სხდომა [Video]

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
მომხს. ნ. ვაყელიშვილი

2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშწორების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ე.ფროდეული

3. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს ე. ფროდეული

4.ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 03 აგვისტოს N2 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ე. ფროდეული

5. მოქალაქე ლევან ახალმოსულიშვილთან გაფორმებული სასყიდლიანი აღნაგობის ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ.
მომხს. დ. ნუსხელიძე


6. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარივატიზაციო ნუსხაში დამტკიცების შესახებ.
მომხს. დ. ნუსხელიძე

7. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 5 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხს. გ.ახვლედიანი

8. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების მოვლის და სხვლა-ფორმირების ინსტრუქცის დამტკიცების შესახებ.
მომხს. დ. ზაქაიძე

9. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების სადგომებისათვის ადგილების განმსაზღვრელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.
მომხს. დ. ზაქაიძე

10. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ანაზღაურებად თანამდებობებზე არ მყოფი წევრებისათვის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ.
მომხს. თ. შაშვიაშვილი

11. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №52 განკარგულების ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.
მომხს. ტ. გალახვარიძე

12. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინების ცნობად მიღების შესახებ.
მომხს. ა. სულხანიშვილი

13.დამატებითი საკითხი.
მომხს. დ. ჯორჯაძე