ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს  2016  წლის  15 იანვრის    მორიგი   სხდომის

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი:

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ნ. ვაყელიშვილი                       

12.00სთ-დან 12.30სთ-მდე

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2016 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ;

მომხს. ა. ასაბაშვილი

12.30სთ-დან 13.00სთ-მდე

შესვენება 13.00სთ-დან 13.30სთ-მდე

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ;

მომხს. ფ. ყუშიტაშვილი

13.30სთ-დან 13.50სთ-მდე

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №57 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ე. ფროდეული

13.50სთ-დან 14.00სთ-მდე

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 03  აპრილის №16    დადგენილებაში „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. გ. კიკნაძე

14.00სთ-დან 14.10სთ-მდე

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,ქართულ გერმანული საზოგადოება ფერმერთა განვითარებისათვის“-ში გაწევრიანებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

მომხს. ე. ფროდეული

14.10სთ-დან 14.20სთ-მდე

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 დეკემბრის №56 დადგენილების ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობის და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშწორების წესის დამტკიცების შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

 მომხს. ტ. გალახვარიძე

14.20სთ-დან 14.30სთ-მდე