ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

 

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

 მომხს. ნ. ვაყელიშვილი   

   13.00სთ-დან 13.30სთ-მდე

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირებისა და ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ;

მომხს. ნ. ბაჩიაშვილი

13.30სთ-დან 13.50სთ-მდე

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ;

მომხს. კ. კაკონაშვილი

13.50სთ-დან 14.10სთ-მდე

  1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის ღვინის პარკი“ თელავის თემის მუნიციპალიტეტის წევრად მიღების შესახებ;

მომხს. ე. ფროდეული

14.10სთ-დან 14.20სთ-მდე

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში დამტკიცების შესახებ.

მომხს. დ. ნუსხელიძე

14.20სთ-დან 14.30სთ-მდე