სოციალური პროგრამები

I ჯგუფის (მათ შორის შშმ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის) ინვალიდებისთვის ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება

 1. I ჯგუფის ინვალიდობის მოწმობის ასლი ან ცნობა (შშმ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის)
 2. დენის ქვითარი
 3. პირადობის ასლი
 4. სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ამონაწერი
 5. თუ თელავის ტერიტორიაზე არ არის რეგისტრირებული ცნობა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ

 

მრავალშვილიანი ოჯახების ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსების პროგრამა

 1. ბავშვების დაბადების მოწმობა
 2. მშობლების ქორწინების მოწმობა
 3. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი
 4. დენის ქვითარი
 5. დასკვნა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ (თუ თელავის ტერიტორიაზე არ არის რეგისტრირებული) – ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლისგან

 

 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსების პროგრამა

 1. დევნილობის მოწმობა
 2. პირადობის მოწმობა
 3. დენის ქვითარი
 4. განცხადება
 5. ცნობა – თუ თელავის ტერიტორიაზე არ არის რეგისტრირებული საცხოვრებელი ადგილის შესახებ

 

 

 

მარჩენალდაკარგული ოჯახებისათვის ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსების პროგრამა

 1. გარდაცვალების მოწმობა
 2. ბავშვების დაბადების მოწმობა
 3. ქორწინების მოწმობა
 4. პირადობის ასლი
 5. განცხადება
 6. ცნობა – თუ თელავის ტერიტორიაზე არ არის რეგისტრირებული საცხოვრებელი

მარტოხელა დედების ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსების პროგრამა

 1. მარტოხელობის მოწმობა
 2. ბავშვების დაბადების მოწმობა
 3. პირადობის ასლი
 4. განცხადება
 5. ცნობა – თუ თელავის ტერიტორიაზე არ არის რეგისტრირებული საცხოვრებელი

 

 

 

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების

 დაფინანსების პროგრამა

 1. ფორმა 100
 2. პირადობის ასლი
 3. განცხადება
 4. თუ თელავის ტერიტორიაზე არ არის რეგისტრირებული ცნობა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ
 5. ანგარიშის ნომერი

 

სოციალურად  დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

 1. პირადობის მოწმობის ასლი
 2. ცნობა – თუ თელავის ტერიტორიაზე არ არის რეგისტრირებული საცხოვრებელი ადგილის შესახებ
 3. სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ამონაწერი (ქულის შესახებ)
 4. ანგარიშის ნომერი

 

სოციალურად  დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სათბობი შეშის შესაძენად  ფინანსური დახმარების პროგრამა

 1. პირადობის მოწმობის ასლი
 2. ცნობა – თუ თელავის ტერიტორიაზე არ არის რეგისტრირებული საცხოვრებელი ადგილის შესახებ
 3. სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ამონაწერი (ქულის შესახებ)
 4. ანგარიშის ნომერი

 

 

 

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ფულადი დახმარების პროგრამა

 1. ბავშვების დაბადების მოწმობა
 2. მშობლების ქორწინების მოწმობა
 3. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი
 4. დენის ქვითარი
 5. დასკვნა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ (თუ თელავის ტერიტორიაზე არ არის რეგისტრირებული) – ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლისგან
 6. ანგარიშის ნომერი

 

 

მედიკამენტების დაფინანსება

 1. ფორმა 100 (სადაც ეწერება მედიკამენტების ჩამონათვალი)
 2. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან
 3. კალკულაცია – მედიკამენტების ღირებულების აფთიაქიდან
 4. პირადობის მოწმობის ასლი
 5. ცნობა – საცხოვრებელი ადგილის შესახებ (თუ თელავის ტერიტორიაზე არ არის რეგისტრირებული) – ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლისგან
 6. შუამდგომლობა – ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლისგან (იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარი არ არის სოციალურად დაუცველი)

 

 

ოპერაციები-გამოკვლევები

 1. განცხადება
 2. პირადობის მოწმობის ასლი
 3. ცნობა – საცხოვრებელი ადგილის შესახებ (თუ თელავის ტერიტორიაზე არ არის რეგისტრირებული) – ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლისგან
 4. შუამდგომლობა – ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლისგან (თუ ბენეფიციარი არ არის სოციალურად დაუცველი)
 5. ფორმა 100
 6. სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ამონაწერი (თუ ბენეფიციარი არის სოციალურად დაუცველი)
 7. საყოველთაო დაზღვევიდან მიმართვა დაფინანსების შესახებ
 8. კალკულაცია კლინიკიდან

 

          უპატრონო მიცვალებულთა  სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ფინანსური დახმარება

 1. გარდაცავალების მოწმობა
 2. განცხადება (2-3 მეზობლის ხელისმოწერით)
 3. პირადობის ასლი
 4. ანგარიშის ნომერი

 

 

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, გარდაცვლილ დევნილთა ფინანსური დახმარება

 

 1. გარდაცავლების მოწმობა
 2. განცხადება
 3. პირადობის ასლი
 4. დევნილობის ან ვეტერანობის მოწმობა
 5. ანგარიშის ნომერი

 

 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა შვილების დახმარების პროგრამა

 1. განცხადება
 2. მშობლის ვეტერანის მოწმობა
 3. მშობლის პირადობის ასლი
 4. შვილის პირადობის ასლი
 5. ანგარიშის ნომერი