გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 2

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 2

 

 

15  იანვარი  2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების,

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016 წლის მუნიციპალური

პროგრამების დამტკიცების 

 შ ე ს ა ხ ე ბ

 

 

       საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე   მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,

  1. დამტკიცდეს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016  წლის მუნიციპალური პროგრამა დანართი #1-ის  შესაბამისად;
  2. დამტკიცდეს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განათლების 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამა დანართი              #2 -ის შესაბამისად;
  3. დამტკიცდეს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ძეგლთა დაცვის 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამა დანართი #3-ის  შესაბამისად;
  4. დამტკიცდეს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებათა 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამა დანართი #4 -ის შესაბამისად;
  5. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;
  6. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის. ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზირი #41).

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                           არჩილი   თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N2-15.01.16 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამები