გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 3

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 3

 

 

15  იანვარი  2016წ.

ქ. თელავი

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირში „ქართულ გერმანული

საზოგადოება ფერმერთა განვითარებისათვის“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

გაწევრიანებაზე   თანხმობის   მიცემის

შ ე ს ა ხ ე ბ

           საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-20 მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 1061 მუხლის  მე-4 პუნქტის შესაბამისად,

  1. მიეცეს თანხმობა ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერს, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირში  „ქართულ გერმანული საზოგადოება ფერმერთა  განვითარებისათვის“ (ს/კ 431174481) – ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის გაწევრიანებაზე.
  2. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
  3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის. ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზირი #41).

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                 არჩილი  თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N3-15.01.16 2016 ქართულ გერმანული საზოგადოება ფერმერთა განვ. გაწევრიანებაზე