გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 4

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 4

 

 

15  იანვარი  2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი

ქონების  საპრივატიზაციო  ნუსხაში დამტკიცების

 შ ე ს ა ხ ე ბ

           საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,

  1. დამტკიცდეს საპრივატიზაციო ნუსხაში ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება – ავტოსატრანსპორტო საშუალება: „UAZ“ (31514); სახელმწიფო ნომერი: WVM-719; გამოშვების წელი: 2006.
  2. განკარგულების პირველ პუნქტში აღნიშნული ,,მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო გეგმა“ დამტკიცდეს დანართის შესაბამისად.
  3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
  4. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის №41) მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                               არჩილი თხლაშიძე

 

 

                                                                                   

 დანართი

 

 

საპრივატიზაციო გეგმა

 

 

N დასახელება გამოშვების წელი სახელმწიფო საწყისი საპრივატიზებო ღირებულება (ლარი) აუქციონის ფორმა გადახდის პერიოდი
1 ავტოსატრანსპორტო საშუალება  –  „UAZ“  

2006

 

WVM-719

 

7000

უპირობო    ელექტრ. აუქციონი  

15 დღე

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                     არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N4-15.01.16 საპრივატიზაციო ნუსხაში მოძრავი ქონების დამტკიცების შესახებ