გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 5

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 5

 

 

22  იანვარი  2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის შვებულების

შ ე ს ა ხ ე ბ

           საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის მე-3 პუნქტის,

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს – არჩილ თხლაშიძეს მიეცეს კუთვნილი შვებულება 2016 წლის 25 იანვრიდან – 8 თებერვლამდე;
  2. საკრებულოს თავმჯდომარის შვებულებაში ყოფნის პერიოდში, საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება დაევალოს თავმჯდომარის მოადგილეს – გია გიგიაშვილს;
  3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
  4. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის №41) მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                               არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N5-22.01.16 თავმჯდომარის შვებულების შეწყვეტის შესახებ