გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 6

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 6

 

 

5    თებერვალი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

საკრებულოს თავმჯდომარის შვებულების

შეწყვეტის შესახებ

           საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად,

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს – არჩილ თხლაშიძეს შეუწყდეს შვებულება 2016 წლის 5 თებერვლიდან;
  2. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
  3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის №41) მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

საკრებულოს თავმჯდომარის მ/შ

თავმჯდომარის მოადგილე                                                                                გია გიგიაშვილი

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N6-5.02.16 თავმჯდომარის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ