გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 7

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 7

 

 

5    თებერვალი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების

საპრივატიზაციო ნუსხაში დამტკიცების

შ ე ს ა ხ ე ბ

             საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის  „ე.დ.“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,

  1. დამტკიცდეს საპრივატიზაციო ნუსხაში ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  უძრავი  ქონება დანართი 1-ის შესაბამისად;
  2. განკარგულების პირველი პუნქტით განსაზღვრული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო გეგმა დანართი 2-ის შესაბამისად;
  3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;
  4. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზირი #41) მისი ძალაში შესვლიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში.       

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                     არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N7-5.02.16 საპრივატიზაციო ნუსხაში უძრავი ქონების შეტანა