დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №2

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №2

 

 

15  იანვარი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის

 №57 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

    „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.   შეტანილ იქნეს ცვლილება ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №57 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“(www.matsne.gov.ge, 31/12/2014, 010250050.35.176.016057).

  1. დადგენილებას დაემატოს დანართი №5 ,,საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფორმა“ დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2.  დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                       არჩილი  თხლაშიძე

 

  

 

                                                                                                                         

 

 დანართი

 

საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთი  N —–

 

 

              ქ. თელავი                                                                                „——-“ „——————-“ 20      .

 

აუქციონატორის დასახელება  ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

მონაწილე  ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

                           (სახელი, გვარი, მისამართი, იურიდიული პირის დასახელება)

 

საპრივატიზაციო ან სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ქონების დასახელება

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

(ქონების დასახელება, მისამართი, კვ.მ, საწყისი ფასი, სხვა მონაცემები)

 

საჯარო აუქციონის ჩატარების თარიღი, დრო, მისამართი ______________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ბილეთის ფასი – 50 (ორმოცდაათი) ლარი.

ლოტის N ________

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                 არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

დადგენილება N2- 15 01. 2016 აუქციონში გამარჯვებულის ფორმაშიო ცვლილება