დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №4

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №4

 

 

15  იანვარი  2016 წ.

 

ქ. თელავი

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის  #56

დადგენილების ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობის და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშწორების წესის დამტკიცების შესახებ“ ძალადაკარგულად

გამოცხადების თაობაზე

 

          ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის #56 დადგენილება ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობის და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშწორების წესის დამტკიცების შესახებ“(www.matsne.gov.ge, 31/12/2014, 040110030.35.176.016056).

მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                არჩილი თხლაშიძე

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

დადგენილება N4- 15 01. 2016 56 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება