გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 9

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 9

 

 

9    მარტი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების  საპრივატიზაციო  ნუსხაში დამტკიცების

 შ ე ს ა ხ ე ბ

           საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,

  1. დამტკიცდეს საპრივატიზაციო ნუსხაში ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება დანართი №1–ის შესაბამისად;
  2. განკარგულების პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო გეგმა დამტკიცდეს დანართი №2–ის შესაბამისად;
  3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;
  4. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის 41) მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                            არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N9-9.03.16 მოძრავი საპრივატიზაციო ნუსხა