გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 10

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 10

 

 

9    მარტი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო  ნუსხაში დამტკიცების

 შ ე ს ა ხ ე ბ

           საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,

  1. დამტკიცდეს საპრივატიზაციო ნუსხაში ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება დანართი №1–ის შესაბამისად;
  2. განკარგულების პირველი პუნქტით განსაზვრული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო გეგმა დამტკიცდეს დანართი №2–ის  შესაბამისად;
  3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;
  4. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის №41) მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                              არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N10 -9.03.16 უძრავი  საპრივატიზაციო ნუსხა