გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 13

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 13

 

 

9    მარტი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ   თელავის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე   ავტოსატრანსპორტო

 საშუალებების დგომის და საგზაო ნიშნების განთავსებისათვის

ადგილების განმსაზღვრელი დროებითი სამუშაო

ჯგუფის შექმნის შესახებ

 

   საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“

29–ე მუხლის  თანახმად,

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დგომის და საგზაო ნიშნების განთავსებისათვის ადგილების განმსაზღვრელი დროებითი სამუშაო ჯგუფი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შემადგენლობით:

 – დიმიტრი ზაქაიძე – საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,

                                        ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების   კომისის

                                        თავმჯდომარე

                                       -დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე;

-არჩილი თხლაშიძე- საკრებულოს თავმჯდომარე-

                                       – დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი;

-გიორგი ემინაშვილი- საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა

                                         კომისიის  თავმჯდომარე

                                        –დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი;

 -დავით ჯორჯაძე-    საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნების“

                                          თავმჯდომარე

                                        -დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი;

–  შოთა ნარეკლიშვილი- საკრებულოს წევრი-

  -დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი;

– ნიკოლოზ ვარდოშვილი-საკრებულოს წევრი-

-დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი;

 

  1. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;
  2. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის. ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზირი #41 )

            საკრებულოს თავმჯდომარე                               არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N13 -9.03.16 ავტოს. სადგ. დროებითი სამუშაო ჯგუფში ცვლილება