გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 20

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 20

 

 

6აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავში არსებული ლიონიძის ქუჩის ნაწილისათვის

ბაადურ ბალარჯიშვილის სახელის მინიჭების

შ ე ს ა ხ ე ბ

 

            საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი  პუნქტის“ა.ე“ ქვეპუნქტის და ,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის #239 დადგენილების მე-7 მუხლის თანახმად,

 

  1. ქალაქ თელავში არსებულ ლიონიძის ქუჩის ნაწილს – სადაც ცხოვრობდა საზოგადო მოღვაწე, პოეტი, პუბლიცისტი და დრამატურგი ბაადურ ბალარჯიშვილი –  მიენიჭოს მისი სახელი;
  2. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
  3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის. ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზირი #41).

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          არჩილი თხლაშიძე

 

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N20 – 6.04.16 ბაადურ ბალარჯიშვილი