გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 21

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 21

 

 

6აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ   თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალური

სატრანსპორტო მარშრუტების განმსაზღვრელი დროებითი

სამუშაო ჯგუფის შექმნის

შესახებ

 

საქართველოსორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“

29–ე მუხლის  თანახმად,

  1. შეიქმნას ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალური სატრანსპორტო მარშრუტების განმსაზღვრელი დროებითი სამუშაო ჯგუფიშემდეგი შემადგენლობით:

– გიორგი ძამუნაშვილი– საკრებულოს წევრი-

                                               – დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე;

-არჩილი თხლაშიძე-     საკრებულოს თავმჯდომარე-

                                            – დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი;

– დიმიტრი ზაქაიძე – საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,

                                        ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისის

                                        თავმჯდომარე-

 -დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი;

-გიორგი ემინაშვილი-საკრებულოსეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა

კომისიის  თავმჯდომარე-

დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი;

-დავით ჯორჯაძე- საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნების“

თავმჯდომარე

 -დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი;

–  ლევან არჯევანიძე- საკრებულოს წევრი-

  -დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი;

  1. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;
  2. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის. ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზირი #41 )

საკრებულოს თავმჯდომარე         არჩილი თხლაშიძე

 

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N21 – 6.04.16 მარშრუტების დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა