გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 22

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 22

 

 

6აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი

საპრივატიზაციოღირებულების შემცირების

 შ ე ს ა ხ ე ბ

           საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის მე-2 პუნქტის,  „მუნიციპალიტეტისქონებისპრივატიზების, სარგებლობისადამართვისუფლებებითგადაცემის, საპრივატიზებოსაფასურის, საწყისისაპრივატიზებოსაფასურის, ქირისსაფასურის, ქირისსაწყისი საფასურისგანსაზღვრისდაანგარიშსწორებისწესებისდამტკიცებისშესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების  38-ე მუხლის შესაბამისად,

  1. ქალაქთელავის მუნიციპალიტეტის ქონების, განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე  განკარგვის მიზნით, შემცირდეს ავტოსატრანსპორტო საშუალების („ვოლკსვაგენ პასატი“, გამოშვებული 2004 წელს, სახელმწიფო ნომერი AA-529-XX) საწყისი საპრივატიზაციო ღირებულება და განისაზღვროს 1500  (ათასხუთასი) ლარით.
  2. განკარგულებაძალაშიაგამოქვეყნებისთანავე.
  3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის N41) მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N22 – 6.04.16 საპრივატიზაციო საფასურის შემცირება