გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 23

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 23

 

 

22აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი

ქონების საპრივატიზაციო  ნუსხაში დამტკიცების

შ ე ს ა ხ ე ბ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,

  1. დამტკიცდესსაპრივატიზაციო ნუსხაში ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება დანართი №1–ის შესაბამისად;
  2. დამტკიცდეს განკარგულების პირველი პუნქტით განსაზღვრული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო გეგმა დანართი №2–ის შესაბამისად;
  3. განკარგულებაძალაშიაგამოქვეყნებისთანავე;
  4. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის N41) მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

საკრებულოს თავმჯდომარე                 არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N23 – 22.04.16 უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში დამტკიცება