გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 24

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 24

 

 

22აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავისმუნიციპალიტეტის 2015 წლის

ბიუჯეტის შესრულების

შ ე ს ა ხ ე ბ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,

 1. დამტკიცდეს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დანართის შესაბამისად;
 2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულება შეფასდეს

დამაკმაყოფილებლად.

3.განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

4.განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში(ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზ.№41), ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                      არჩილი თხლაშიძე

 

 

 

 

 

 

დანართი

 

ქალაქთელავისმუნიციპალიტეტის

2015წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ქალაქთელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულ იქნა 2014 წლის 29დეკემბერს და ბიუჯეტი განისაზღვრა 8464,18 ათასი ლარის ოდენობით. 2015 წლის 12 თვის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით ბიუჯეტი სულ გაიზარდა 2588,92 ათ.ლარით, კერძოდ:

გაიზარდა 891,37 ათ.ლარით – წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის გადასახდელებში ასახვით;

გაიზარდა 52,62 ათ.ლარით – საქართველოს მთავრობის 20,0,2015 წლის #39 განკარგულებით –  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ შემოსულობებში და გადასახდელებში ასახვით;

გაიზარდა 1800,074 ათ.ლარით – „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“- საქართველოს მთავრობის 20,0,2015 წლის #39 განკარგულებაში  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 03 აპრილის  #694 განკარგულებით ცვლილებების შეტანის საფუძველზე შემოსულობებში და გადასახდელებში ასახვით;

გაიზარდა 45,49 ათ.ლარით საკუთარი შემოსულობების გაზრდით კერძოდ, პროცენტებიდან მიღებული შემოსავლების მუხლი;

გაიზარდა 2,2  ათ.ლარით არაფინანსური აქტივების კლება – არაწარმოებული აქტივები;

შემცირდა 255,317 ათ.ლარით – „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“- საქართველოს მთავრობის 20,01,2015 წლის #39 განკარგულებაში  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 07 სექტემბრის  #1881 განკარგულებით ცვლილებების შეტანის საფუძველზე შემოსულობებში და გადასახდელებში ასახვით;

გაიზარდა 50,0 ათ.ლარით საკუთარი შემოსულობების გაზრდით კერძოდ, პროცენტებიდან მიღებული შემოსავლების მუხლი;

გაიზარდა 20,235 ათ.ლარით შემოსავლების – ჯარიმები, სანქციები და საურავების მუხლი;

შემცირდა 17,758 ათ.ლარით – „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“- საქართველოს მთავრობის 20,01,2015 წლის #39 განკარგულებაში  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 ნოემბრის  #2419 განკარგულებით ცვლილებების შეტანის საფუძველზე შემოსულობებში და გადასახდელებში ასახვით;

და  ქალაქთელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 11053,10 ათ.ლარით.

დასახელება 2015 წლის გეგმა 2015 წლის ფაქტი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 10 089,5 1 579,6 8 509,9 10 473,4 1 570,4 8 902,9
გადასახადები 590,8 0,0 590,8 817,9 0,0 817,9
გრანტები 8 803,3 1 579,6 7 223,7 8 794,1 1 570,4 7 223,7
სხვა შემოსავლები 695,4 0,0 695,4 861,3 0,0 861,3
             
ხარჯები 7 895,2 300,0 7 595,2 7 504,0 300,0 7 204,0
შრომის ანაზღაურება 1 317,0 0,0 1 317,0 1 309,4 0,0 1 309,4
საქონელი და მომსახურება 2 076,3 0,0 2 076,3 1 807,3 0,0 1 807,3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
პროცენტი 144,8 0,0 144,8 144,8 0,0 144,8
სუბსიდიები 2 695,3 0,0 2 695,3 2 683,5 0,0 2 683,5
გრანტები 1 073,2 300,0 773,2 1 073,2 300,0 773,2
სოციალური უზრუნველყოფა 417,6 0,0 417,6 369,6 0,0 369,6
სხვა ხარჯები 171,0 0,0 171,0 116,1 0,0 116,1
             
საოპერაციო სალდო 2 194,4 1 279,6 914,7 2 969,4 1 270,4 1 699,0
             
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 918,8 1 587,4 1 331,4 2 451,5 1 389,8 1 061,8
ზრდა 2 991,0 1 587,4 1 403,6 2 521,8 1 389,8 1 132,1
კლება 72,2 0,0 72,2 70,3 0,0 70,3
             
მთლიანი სალდო -724,4 -307,8 -416,7 517,9 -119,3 637,2
             
ფინანსური აქტივების ცვლილება -891,4 -307,8 -583,6 351,5 -119,3 470,9
ზრდა 0,0 0,0 0,0 470,9 0,0 470,9
ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 470,9 470,9
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
კლება 891,4 307,8 583,6 119,3 119,3 0,0
ვალუტა და დეპოზიტები 891,37 307,8 583,6 119,3 119,3
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
             
ვალდებულებების ცვლილება -166,94 0,0 -166,9 -166,4 0,0 -166,4
ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
კლება 166,9 0,0 166,9 166,4 0,0 166,4
საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 166,9 0,0 166,9 166,4 0,0 166,4
             
ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

 

 

 

ფაქტიურიშემოსულობებისმიხედვით:

 

ქონებისგადასახადიდან 2015 წლის 12 თვის განმავლობაში შემოვიდა817,9 ათ.ლარი.  დაგეგმილი იყო 590,8 ათ.ლარი და გეგმაშესრულდა138,45%-ით.

მათ შორის   –  საწარმოთაქონებაზე (გარდა მიწისა)გადასახადიდანშემოვიდა                440,48ათ.ლარი;

–  ფიზიკურპირთაქონებისგადასახადიდან შემოსულია 31,87 ათ.ლარი;

–  სასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწისგადასახადიდანშემოვიდა43,38ათ.ლარი;

–  არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწისგადასახადიდანშემოვიდა 302,05 ათ.ლარი;

– სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,14 ათ.ლარი;

გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 99,9%-ით, დაგეგმილი იყო8803,3 ათ.ლარი ფაქტმა შეადგინა 8794,15 ათ.ლარი,

მათშორის       –  გათანაბრებითიტრანსფერი – 100 %-ით, გეგმა 7061,7 ათ.ლარი, ხოლო

ფაქტი 7061,7 ათ.ლარი.

 • მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 100%-ით, გეგმა 162,0 ათ.ლარი, ფაქტი 162,0 ათ.ლარი.
 • ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი- გეგმა შესრულდა 99,42%-ით,დაგეგმილი იყო 1579,62 ათ.ლარი, ხოლო ფაქტი შეადგენს 1570,45 ათ.ლარს.

სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულდა 123,85%-ით, დაგეგმილი იყო 695,4 ათ.ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 861,3 ათ.ლარი:

აქედან: შემოსავლები საკუთრებიდან შემოსავალმა შეადგინა 181,1 ათ.ლარი მ.შ.:

პროცენტებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 12 თვის განმავლობაში 117,38 ათ.ლარი.

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  შეადგინა  5,9 ათ.ლარი;

მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 57,85 ათ. ლარი.

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციაგეგმა შესრულდა 107,87%-ით, დაგეგმილი იყო 351,7 ათ.ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 379.4 ათ.ლარი აქედან:

            სანებართვო მოსაკრებლიდან შემოვიდა 14,7 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 15,0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 98,2%-ით;

            სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან შემოვიდა 1,4 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 1,4 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 100 %-ით;

სათამაშობიზნესისმოსაკრებლიდანშემოვიდა 244,2ათ.ლარი,დაგეგმილიიყო220,0ათ.ლარი,გეგმა შესრულდა 111%-ით;

მოსაკრებელიდასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვისშემოსავალმაშეადგინა102,9ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 100,0 ათ.ლარი და  შესრულდა102,9%-ით.

შემოსავალმა მომსახურების გაწევიდან შეადგინა 16,12 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 107,4 %-ით, გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ.ლარს.

            ჯარიმებიდანდასაურავებიდანშემოსავლებისგეგმაშესრულდა128,1%-ით. დაგეგმილიიყო233,2ათასილარი. მიღებულმაშემოსავალმაშეადგინა298,8ათასილარი.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების გეგმაშესრულდა40,72%-ით. დაგეგმილიიყო5,0ათასილარი. მიღებულმაშემოსავალმა შეადგინა2,04ათასილარი.

 

შემოსავალმაარაფინანსურიაქტივებისკლებიდანშეადგინა70,3ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 97,37 %-ით, მ.შ. 18,04  ათ.ლარი – შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან; 37,14 ათ.ლარი – შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან;  6,3ათ.ლარი – შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის  საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან; 6,51 ათ.ლარი – შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან; 2,3 ათ.ლარი – შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან.

            დასახელება 2015 წლის გეგმა 2015 წლის ფაქტი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 10 161,7 1 579,6 8 582,1 10 543,7 1 570,4 8 973,2
შემოსავლები 10 089,5 1 579,6 8 509,9 10 473,4 1 570,4 8 902,9
არაფინანსური აქტივების კლება 72,2 0,0 72,2 70,3 0,0 70,3
შემოსავლები 10 089,5 1 579,6 8 509,9 10 473,4 1 570,4 8 902,9
გადასახადები 590,8 0,0 590,8 817,9 0,0 817,9
ქონების გადასახადი 590,8 0,0 590,8 817,9 0,0 817,9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        270,8   270,8 440,5   440,5
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 20,0 0,0 20,0 31,9 0,0 31,9
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 10,0   10,0 7,3   7,3
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 10,0   10,0 24,6   24,6
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               0,0 0,0 0,0 43,4 0,0 43,4
ფიზიკურ პირებიდან 0,0     35,7   35,7
იურიდიულ პირებიდან 0,0     7,6   7,6
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           300,0 0,0 300,0 302,1 0,0 302,1
ფიზიკურ პირებიდან 150,0   150,0 93,7   93,7
იურიდიულ პირებიდან 150,0   150,0 208,4   208,4
სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,0     0,1   0,1
გრანტები 8 803,3 1 579,6 7 223,7 8 794,1 1 570,4 7 223,7
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8 803,3 1 579,6 7 223,7 8 794,1 1 570,4 7 223,7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 7 223,7 0,0 7 223,7 7 223,7 0,0 7 223,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი 7 061,7   7 061,7 7 061,7 0,0 7 061,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 162,0   162,0 162,0 0,0 162,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 579,6 1 579,6 0,0 1 570,4 1 570,4 0,0
 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 1 579,6 1 579,6   1 570,4 1 570,4  
სხვა შემოსავლები 695,4 0,0 695,4 861,3 0,0 861,3
შემოსავლები საკუთრებიდან 105,5 0,0 105,5 181,1 0,0 181,1
პროცენტები 95,5   95,5 117,4   117,4
რენტა 10,0 0,0 10,0 63,7 0,0 63,7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 0,0     5,9   5,9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 10,0   10,0 57,8   57,8
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 351,7 0,0 351,7 379,4 0,0 379,4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 336,7 0,0 336,7 363,3 0,0 363,3
სანებართვო მოსაკრებელი 15,0   15,0 14,7   14,7
სახელმწიფო ბაჟი 0,2   0,2 0,0    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,1   0,1 0,0    
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,4   1,4 1,4   1,4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 220,0   220,0 244,2   244,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 100,0   100,0 102,9   102,9
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 15,0 0,0 15,0 16,1 0,0 16,1
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 15,0   15,0 16,1   16,1
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 233,2   233,2 298,8   298,8
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5,0   5,0 2,0   2,0
არაფინანსური აქტივების კლება 72,2 0,0 72,2 70,3 0,0 70,3
ძირითადი აქტივები 20,0   20,0 8,8   8,8
არაწარმოებული აქტივები 52,2 0,0 52,2 61,5 0,0 61,5
მიწა 52,2   52,2 61,5   61,5

სულშემოსულობებისგეგმა12 თვის განმავლობაში (ნაშთის ცვლილების გარეშე)შესრულდა103,76%-ით. მ.შ. საკუთარი შემოსულობების გეგმა 2015წლის 12 თვის განმავლობაშიშესრულდა104,56%-ით. სულ დაგეგმილიიყო10161,72ათასილარი (ნაშთის ცვლილების გარეშე), მიღებულმა საკასო შემოსავალმაკიშეადგინა10543,67ათასილარი, საკუთარი შემოსულობების გეგმა შესრულდა 391,12 ათ.ლარის გადაჭარბებით.

რაცშეეხებაგადასახდელებს:

            ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით: საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯების გეგმა შესრულდა 90,95%-ით, გეგმით გათვალისწინებული იყო 2244,7 ათ.ლარი, ხოლო ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 2041,5 ათ,ლარით.თავდაცვისხარჯებისგეგმაშესრულდა81,9%-ით, დაგეგმილიიყო – 94,5ათ.ლარი, შესრულდა –             77,4ათ.ლარით.

საზოგადოებრივიწესრიგისდაუსაფრთხოებისხარჯებისგეგმაშესრულდა100%-ით. დაგეგმილიიყო – 585,6ათ.ლარი.

ეკონომიკურსაქმიანობაშიხარჯებისგეგმაშესრულდა90,15%-ით. დაგეგმილიიყო – 1522,9 ათასილარი, შესრულდა 1372,9ათასილარით.

გარემოსდაცვისხარჯებისგეგმაშესრულდა 93,55%-ით. დაგეგმილიიყო – 831,3ათ.ლარი, შესრულდა777,7ათ.ლარით, აღნიშნული კლასიფიკაციით მუხლი მოიცავს დასუფთავების ღონისძიებების და გარემოს დაცვის ფარგლებში განსახორციელებლ ღონისძიებებს.

საბინაოკომუნალურიმეურნეობისხარჯებისგეგმაშესრულდა88,3%-ით. დაგეგმილიიყო -549,3ათ.ლარი, საკასოშესრულებამშეადგინა 485,1ათ.ლარი

ჯანმრთელობისდაცვისხარჯებისგეგმაშესრულდა 99,7 %-ით.  დაგეგმილი იყო 95,0 ათ.ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 94,7 ათ.ლარი.

ხარჯებისგეგმადასვენებისკულტურისდარელიგიისსფეროშიშესრულდა95,4%-ით. დაგეგმილიიყო2233,6ათ.ლარი, საკასოშესრულებამშეადგინა2130,9ათ.ლარი.

განათლებისსფეროშიდაგეგმილიიყო – 2086,1ათასილარი, საკასოშესრულებამშეადგინა1877,6ათასილარი, გეგმა შესრულდა 90 %-ით.

რაცშეეხებასოციალურდაცვისხარჯებისგეგმას,იგიშესრულდა90,53% -ით. დაგეგმილიიყო – 643,3ათ.ლარი, საკასოშესრულებამშეადგინა582,4ათ.ლარი.

 

 

 

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის  წლიური ფაქტიური გადასახდელები წლიური გეგმურ მაჩვენებლებთან

ფუნქციონალური კოდი   დასახელება 2015 წლის გეგმა 2015 წლის ფაქტი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 244,7    0,0    2 244,7    2 041,5    0,0    2 041,5   
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 094,6    0,0    2 094,6    1 891,4    0,0    1 891,4   
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 036,8    0,0    2 036,8    1 891,4    0,0    1 891,4   
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 57,8    0,0    57,8    0,0    0,0    0,0   
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 150,1    0,0    150,1    150,1    0,0    150,1   
702 თავდაცვა 94,5    0,0    94,5    77,4    0,0    77,4   
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 585,6    0,0    585,62    585,6    0,0    585,6   
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 585,6    0,0    585,6    585,6    0,0    585,6   
704 ეკონომიკური საქმიანობა 1 522,9    632,7    890,2    1 372,9    632,7    740,3   
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 116,6    0,0    116,6    64,7    0,0    64,7   
70421 სოფლის მეურნეობა 116,6    0,0    116,6    64,7    0,0    64,7   
7045 ტრანსპორტი 1 406,3    632,7    773,6    1 308,3    632,7    675,6   
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 406,3    632,7    773,6    1 308,3    632,7    675,6   
705 გარემოს დაცვა 831,3    7,7    823,6    777,7    7,0    770,7   
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 636,0    0,0    636,0    618,8    0,0    618,8   
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 57,7    7,7    50,0    54,7    7,0    47,7   
7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 60,0    0,0    60,0    60,0    0,0    60,0   
7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 77,6    0,0    77,6    44,1    0,0    44,1   
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 549,26    0,0    549,3    485,1    0,0    485,1   
7061 ბინათმშენებლობა 128,3    0,0    128,3    88,0    0,0    88,0   
7063 წყალმომარაგება 1,5    0,0    1,5    1,5    0,0    1,5   
7064 გარე განათება 401,0    0,0    401,0    385,9    0,0    385,9   
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 18,5    0,0    18,5    9,8    0,0    9,8   
707 ჯანმრთელობის დაცვა 95,0    0,0    95,0    94,7    0,0    94,7   
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 95,0    0,0    95,0    94,7    0,0    94,7   
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 233,6    300,0    1 933,6    2 130,9    300,0    1 830,9   
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 877,5    0,0    877,5    794,7    0,0    794,7   
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 245,4    300,0    945,4    1 232,3    300,0    932,3   
7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 37,4    0,0    37,4    35,8    0,0    35,8   
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 43,3    0,0    43,3    38,1    0,0    38,1   
7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 30,0    0,0    30,0    30,0    0,0    30,0   
709 განათლება 2 086,1    947,0    1 139,1    1 877,6    750,1    1 127,5   
7091 სკოლამდელი აღზრდა 2 016,1    947,0    1 069,1    1 807,6    750,1    1 057,5   
7093 პროფესიული განათლება 70,0    0,0    70,0    70,0    0,0    70,0   
710 სოციალური დაცვა 643,3    0,0    643,3    582,4    0,0    582,4   
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 17,4    0 17,4 15,1    0,0    15,1   
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 8,4 0,0    8,4    6,1    0,0    6,1   
71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 9,0    0,0    9,0    9,0    0,0    9,0   
7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 3,6    0,0    3,6    3,6    0,0    3,6   
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 42,2    0,0    42,2    29,5    0,0    29,5   
7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 1,1    0,0    1,1    1,1    0,0    1,1   
7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 540,2    0,0    540,2    517,0    0,0    517,0   
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 38,9    0,0    38,9    16,1    0,0    16,1   
  სულ 10 886,2    1 887,4    8 998,8    10 025,8    1 689,8    8 336,0   

 

 

 

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით  განხორციელებული პროგამების/ქვეპროგამების შესრულების შესახებ ანგარიში

 

 1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით 2015 წელს მიმდინარეობდა სახანძრო – სამაშველო სამსახურის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის თანამედროვე სტანდარტების ტექნიკითა და შეიარაღებით აღჭურვა და ყველა შესაბამისი პირობების შექმნა რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. აღნიშნული ღონისძიებების განსახორციელებლად 2015 წელს დაგეგმილი იყო – 585,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 585,6 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 100 %-ით,

 1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

            საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თვითმმართველი ქალაქი  თელავის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვა, მობილიზება და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. აღნიშნული ღონისძიებების განსახორციელებლად 2015 წელს დაგეგმილიიყო – 94,5 ათასილარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 77,4 ათ. ლარი, გეგმაშესრულდა 81,9 %-ით,

 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

              თვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, წლის განმავლობაში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის განსახორციელებლადწლის განმავლობაში  დაგეგმილი იყო 1406,3 ათ. ლარი, დაფინანსებამ შეადგინა 1308,3 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 93,03 %-ით. პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება – ქალაქ თელავში მოასფალტებული ქუჩების აღდგენითი სამუშაოები (ასფალტის საფარის შეკეთება), ქალაქის ტერიტორიაზე მოეწყო საგზაო ნიშნები, განხორციელდა არსებული გზაჯვარედინების მოწესრიგების სამუშაოები, მოეწყო სიჩქარის შემზღუდველი ხელოვნური ბორცვები, ზამთრის პერიოდში მოხდა თოვლისაგან გზის გაწმენდა, განხორციელდა ქ.თელავში საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის, ტექნიკური საშუალებების, დისლოკაციის და შუქნიშნების პასპორტების შედგენის საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, აგრეთვე 2016 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  დაფინანსებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა  და სხვ.

 საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის #39 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხების ფარგლებში განხორციელდა ქ.თელავში რუსთაველის გამზირის და ტაბიძის ქუჩების რეაბილიტაცია.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში განხორციელდა გარე-განათების,  სანიაღვრე არხების სისტემების  მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია,  თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ნაპირსამაგრისამაგრი ნაგებობების მოწყობა, ბინათმშებებლობის ღონისძიებებისათვის საჭირო ღონისძიებების და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების ღონისძიებები.

ბ.ა) ბინათმშენებლობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქალაქში არსებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი საერთო პრობლემების გადაჭრის მიზნით ამხანაგობების მიერ წამოჭრილი თემების განხილვის შედეგად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების – ნაწილობრივ მოსახლეობის რესურსების გამოყენების პრინციპით წლის განმავლობაში განხორციელდა სახურავების შეკეთების და სადარბაზოების კეთილმოწყობის   ღონისძიებები. (ბმა „იმედი, ბმა „ქეთევან წამებულის #9“, ბმა „ოცნება“, ბმა „ყადორი“) აგრეთვე, აღნიშნული პროგრამული კოდიდან განხორციელდა სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხით ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2015 წლის განმავლობაში  ბიუჯეტით დაზუსტებული  გეგმა 128,3 ათ,ლარი შესრულდა 88,0 ათ.ლარით, 68,56%-ით.

ბ.ბ)  სასმელი წყლის „სოკო“ (პროგრამული კოდი 03 02 02)

წლის განმავლობაში ქალაქის ტერიტორიაზე (ფანტანი „სოკო“) განხორციელდა სასმელი წყლით მომარაგება, (მ.შ. ფაქტობრივად გახარჯული წყლის ღირებულება).

2015 წლის გეგმა შეადგენდა 4,5  ათ. ლარს, 2015 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 3,6 ათ. ლარით,  გეგმა შესრულდა 80%-ით.

ბ.გ)  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში დაფინანსდა გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა-პატრონობა,  ახალი კვანძების მოწყობა და მოხდა გარე-განათებაზე გახარჯული ელ.ენერგიის ხარჯების დაფინანსება.

2015 წლის გეგმა შეადგენდა 401,0  ათ. ლარს, 2015 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 385,9 ათ. ლარით,  გეგმა შესრულდა 96,24%-ით.

ბ.დ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და მოსახლეობიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. არსებული ტექნიკის გაუმჯობესება (შეძენილ იქნა 6 ნაგავმზიდი მანქანა  ღირებულებით 135,4 ათ.ლარი),  ნაგვის კონტეინერების რაოდენობის ზრდა სისუფთავის უზრუნველსაყოფად (შეძენილ იქნა 90 ცალი ნაგვის კონტეინერი  ღირებულებით 78,5 ათ.ლარი), რომელიც განთავსებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.  აგრეთვე განხორციელდა ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქის ტერიტორიაზე გამავალი ხევების გაწმენდა („მაწანწრის ხევი“)  – რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2015 წლის გეგმა შეადგენდა 771,3  ათ. ლარს, 2015 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 717,7 ათ. ლარით,  გეგმა შესრულდა 93,05%-ით.

ბ.ე)  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქალაქ თელავის ტერიტორიაზე გამავალ ხევებში („უსახელო ხევი“ და „მაწანწრის ხევი“) განხორციელდა ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის ფარგლებში  2015 წელს დაგეგმილი იყო 116,6 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ  ზემოაღნიშნული ღონისძიების განსახორციელებლად შეადგინა 64,7     ათ.ლარი,გეგმა შესრულდა 55,4%-ით.

ბ.ვ) ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 07)

            ქვეპროგრამის ფარგლებში რომელიც ითვალისწინებდა ქალაქის ტერიტორიის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით ღონისძიებების დაფინანსებას, დაფინანსდა, მოეწყო და ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსდა 10 მოლბერტი  მხატვარ  ელენე ახვლედიანის მხატვრული ტილოების რეპროდუქციებით, რითაც ქალაქი უფრო გამრავალფეროვნდა და მეტი დატვირთვა მიიღო.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მსგავსი ღონისძიებების დასაფინანსებლად სულ  2015 წელს დაგეგმილი იყო 14,0 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ  შეადგინა6,2 ათ.ლარი  ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 44,2%-ით.

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნისათვის    დასასვენებელი პარკების, სკვერების და გამწვანებული ზონების  მოვლა-პატრონობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სულ  2015 წელს დაგეგმილი იყო 60,0 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ  შეადგინა60,0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 99,99%-ით.

 1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

            მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს  წარმოადგენს,  რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებადა  აგრეთვე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად. აგრეთვე მუნიციპალიტეტიდან  ფინანსდება ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი.

            2015 წელს პრიორიტეტის განსახორციელებლად დაგეგმილი იყო 2086,1 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 1877,6 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 90,0%-ით.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

    პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 8 ბაგა-ბაღი და 1 ს/ბაღი, რომლებიც გაერთიანებულები არიან და შედიან ააიპ „ქალაქ თელავის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“-ში. 2015 წელს დაფინანსების ფრაგლებში ბაღებში განახლდა საძინებელი ოთახების აღჭურვილობა, განახლდა ინვენტარი. 2015 წლის განმავლობაში ბაღებში გაიზარდა ბავშვთა რაოდენობა და ქალაქ თელავის ბაღებში დარეგისტრირდა 1550-ზე მეტი აღსაზრდელი.

            ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისათვის და  სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის 2015 წელს დაგეგმილი იყო 996.8 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 996.8  ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 100 %-ით.

 

ბ) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 01 02)

            2015 წელს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების ფარგლებში   სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ხუთ ბაგა-ბაღს, ხოლო  დანარჩენ ბაგა-ბაღებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან საჭიროების მიხედვით განხორციელდა სველი წერტილების და სამზარეულოების რეაბილიტაცია და აღჭურვა.

            პროგრამის ფარგლებში ბაგა-ბაღებში განხორციელდა სხვადასხვა საბავშვო კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.

2015 წელს დაგეგმილი იყო 1019,2 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 810,7  ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 79,5 %-ით.

 

გ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

            2015 წელს პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყო და დაფინანსდა ააიპ „ თელავის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“ სადაც ფუნქციონირებს მრავალი წრე, რომელიც  ემსახურება ბავშვთა განათლების, შემოქმედებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლებას. (ხაზვის, ხატვის, სამეჯლისო ცეკვების, კულინარიის, მათემატიკის, უცხო ენის, ქართული ლიტერატურის, დიზაინის, რუსულის, სიმღერის, გიტარის, ლიტერატურული შემოქმედების, თექის, ქსოვის, გობელინის და ა.შ. … წრე)

2015 წელს დაგეგმილი იყო 70,0 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 69,99  ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 99,99 %-ით.

 1. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტის  განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა, სპორტსმენთა მომზადების  ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა დონის ტურნირებზე. განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები, წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებისთვის.

ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

            წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებოდა ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას. ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარებას. ნაკრები გუნდების მომზადებას და მონაწილეობას სხვადასხვა დონის სპორტულ ღონისძიებებში. პირველობების ჩატარება, მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება. სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციები ააიპ თელავის სასპორტო გაერთიანება -გეგმა 319,9 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 312,1 ათ.ლარი;, ააიპ ქალაქ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება „თელავი“ – გეგმა 176,1 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 175,2 ათ.ლარი;“, ააიპ ქალაქ თელავის საფეხბურთო სკოლა „კახეთი“ -გეგმა 100,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 100,0 ათ.ლარი;, ქალაქი ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს შემდეგი სპორტული ობიექტები – ჩოგბურთის კორტები, რომელიც მრავალი საერთაშორისო ტურნირის მასპინძელია, საფეხბურთო სკოლა, თ.ანთაძის სახელობის სპორტული სკოლა, მ.ცალქალამანიძის სახელობის  ჭიდაობის სპორტული სკოლა, ჭადრაკის სახლი, სადაც ბევრი ცნობილი მოჭადრაკე აღზრდილა და დღესაც ღირსეულად ასპარეზობენ საერთაშორისო არენაზე და ა.შ. აგრეთვე პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხელოვნურსაფარიანი და ბუნებრივსაფარიანი მინი-მოედნების მოვლა შენახვისა და ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებისთვის.

            2015 წლის გეგმა სულ შეადგენდა 596,0 ათ.ლარს, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა  587,3 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 98,5 %-ით.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

            წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება – სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია:  მოხდა მ.ცალქალამანიძის სახელობის ჭიდაობის სპორტული სკოლის გარე ფასადის  რეაბილიტაცია, მიმდინარე სამუშაოები ჩაუტარდა საჩოგბურთო კორტებს, თ. ანთაძის სახელობის სპორტულ სკოლაში მოეწყო ტირის დარბაზი, გადაიხურა სტადიონის ადმინისტრაციული შენობა და ტრიბუნები. დაფინანსდა (თანადაფინანსებით) თელავის საჩოგბურთო კორტებზე ქალთა ღია საერთაშორისო ტურნირი ჩოგბურთში. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებისათვის.

            2015 წლის გეგმა სულ შეადგენდა 281,5 ათ.ლარს, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა  207,5 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 73,7%-ით.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

            პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ – ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. სხვადასხვა სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების ჩატარება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ქართული ფოლკლორული ხელოვნების და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.

ბ.ა) კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

            ყოველივე ზემოაღნიშნულის განსახორციელებლად ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ორგანიზაციები: ააიპ თელავის ქართული ხალხური ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლი – გეგმა 110,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 110,0 ათ.ლარი; ააიპ ქ.თელავის #1 სამუსიკო სკოლა გეგმა 66,5 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 66,5 ათ.ლარი; ააიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – #2 სამუსიკო სკოლა – გეგმა 65,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 65,0 ათ.ლარი; ააიპ თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა – გეგმა 65,13 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 65,1 ათ.ლარი; ააიპ ქ.თელავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება – გეგმა 110,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 108,2 ათ.ლარი; ააიპ ქ.თელავის კულტურის ცენტრი – გეგმა 273,12 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 272,35 ათ.ლარი; სსიპ ქ.თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი – გეგმა 505,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 505,0 ათ.ლარი; ააიპ კულტურისა და დასვენების პარკი „ნადიკვარი“ – გეგმა 30,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 30,0 ათ.ლარი;

2015 წელს კულტურის ორგანიზაციების დაფინანსება შეადგენდა 1224,8 ათ.ლარს, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1222,2 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 99,79 %-ით

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

            პროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის დაფინანსებას, რომლის ფარგლებშიც 2015 წელს განხორციელდა და ხელი შეეწყო მრავალი მნიშვნელოვანი ღონისძიების ჩატარებას.

2015 წელს დაგეგმილი იყო 20,13 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 18,25 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 90,66%-ით.

გ) ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 03)

            პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ და კულტურულ ცხოვრებაში (ლაშქრობები, ექსკურსიები, და ა.შ.). პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა სხვადასხვა სპორტული ტურნირები და მრავალფეროვანი ახალგაზრდული ღონისძიებები.

            2015 წელს დაგეგმილი იყო 43,3 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 38,1 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 87,9%-ით.

დ)  ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04)

            პროგრამის ფარგლებში მოხდა მწერალთა ორგანიზაციების ხელშეწყობა და აგრეთვე სატელევიზიო გადაცემა„Art საათი“-ს  ხელშეწყობა.

2015 წელს დაგეგმილი იყო 37,4 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 35,8 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 95,7%-ით

ე) ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 05)

            ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კულტურული და ისტორიული ძეგლების აღრიცხვადა თანამშრომლობა შესაბამის ორგანიზაციებთან. ახლად აღმოჩენილ ისტორიულ ძეგლებზე ინფორმაციის მოძიება, დაფინანსდა ძეგლების (ჭადრაკის  სახლის და ელ.ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა)  რეაბილიტაციისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

2015 წელს დაგეგმილი იყო 30,5 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 21,9 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 71,7%-ით

 1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

2015 წელს განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი,  მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობისა და სოციალური სფეროს დაფინანსება. განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით  უზრუნველყოფის, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფის, ახალშობილთა და  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების და სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება.

2015 წელს პრიორიტეტის  განსახორციელებლად გეგმამ შეადგინა 738,3 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 677,1 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 91,7%-ით.

ა)  ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მიმართულია ადამიანის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ. პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის იმ შეგნების ჩანერგვას, რომ აუცილებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის გზით. ამ პროგრამის მთავარი მიზანი მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის მიღწევა და მოსახლეობაში ჯანმრთელი კონტიგენტის ხვედრითი წონის მატებაა. აგრეთვე მისი მიზანია ადამიანთა ფიზიკური და ფსიქიური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და შესაბამისად კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით, აგრეთვე მათი აღჭურვის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.

2015 წელს პროგრამის  განსახორციელებლად გეგმამ შეადგინა 95,0 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 94,7 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 99,68%-ით.

 

 

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთათვის, მარჩენალდაკარგულთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად დაუცველ პირთათვის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა ახალშობლითა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ერთჯერად ასევე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას, რაც ნაწილობრივ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე.  სოციალურად დაუცველ პირთა ზრუნვა, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები და სხვ..

ბ. ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნულის ფარგლებში განხორციელდა პროგრამა რომლითაც ისარგებლეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა, (იმის მიუხედავად, არის თუ არა ასეთი შრომისუუნარობა ნაწილობრივი თუ მთლიანი), რომელთაც ფიზიკური თუ გონებრივი ნაკლის გამო არ შეუძლიათ ჩაერთონ ეკონომიკურ საქმიანობაში, ან იცხოვრონ ცხოვრების ჩვეული წესით, აგრეთვე დიალეზით დაავადებულმა ბენეფიციარებმა, სამედიცინო პუნქტამდე ტრანსპორტირების ხარჯის დაფინანსებით.

2015 წლის განმავლობაში  ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული იყო 17,4 ათ. ლარი, შესრულდა 15,1 ათ. ლარი. გეგმა შესრულდა 86,78%-ით.

ბ.ბ)   მარჩენალდაკარგულთა და შშმ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დაფინანსება ომში დროს  შშმ პირთა  მცირეწლოვან  შვილებზე  ყოველთვიურიფულადი დახმარების სახით.

2015 წლის განმავლობაში  ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული იყო 3,6 ათ. ლარი, შესრულდა 3,6 ათ. ლარი. გეგმა შესრულდა 100%-ით.

 ბ.გ) სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

            მიუხედავად ქვეყანაში სიღარიბის აღმოსაფხვრელად განხორციელებული მრავალი ღონისძიებისა ჯერ კიდევ არიან სიღარიბის მიღმა მყოფი ოჯახები  და რომელთა სოციალური მდგომარეობა მძიმეა და სჭირდებათ ფინანსური დახმარება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში,  რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიურად გაჭირვებული ოჯახების შერჩევას, სამედიცინო მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსებით დაფინანსდნენ. აგრეთვე დაფინანსდნენ ის სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ერთიან ბაზაში და თუ გარკვეულ დაავადებას ან გამოკვლევას  ვერ აფინანსებენ. განხორციელდა დაფინანსება ფულადი ფორმით სათბობი შეშით უზრუნველყოფისათვის. გაიცა ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები.

აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსებისათვის 2015 წელს გეგმა შეადგენდა 340,18ათ. ლარი. დაფინანსდა 317,0 ათ. ლარით, გეგმა შესრულდა 93,18%-ით. დახმარება გაეწია 2000-ზე მეტ  ბენეფიციარს.

ბ.დ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს განხორციელდა  სოციალურად დაუცველ პირთა ყოველდღიური უფასო სადილით უზრუნველყოფა, რაც უმარტივებს მათ ყოველდღიურ აუცილებელ საზრუნავს და შეძლებისდაგვარად ამსუბუქებს მათ სოციალურ მდგომარეობას.

აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსებისათვის 2015 წელს გეგმა შეადგენდა 200,0 ათ. ლარი. დაფინანსდა 200,0 ათ. ლარით, გეგმა შესრულდა 100%-ით. მოსარგებლე  300 ბენეფიციარი.

ბ.ე)  ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

            ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა ხარჯების გაღებას. პროგრამის მიზანია აღნიშნული ოჯახებისათვის თანაგრძნობის გამოხატვა და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვისათვის შესაბამისი პატივის მიგება. ქვეპროგრამისათვის 2015 წელს დაგეგმილი იყო 5,0 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 0,8 ათ. ლარი.

ბ.ვ)  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

            ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა  დაბადებისას, ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას და აგრეთვე, მრავალშვილიანი ოჯახების (სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია) ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას.

            2015 წელს დაგეგმილი იყო 42,2 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 29,5 ათ. ლარი.

ბ.ზ)  ვეტერანთა საზოგადოება(პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გამოიყო თანხა რომელიც ითვალისწინებდა სამამულო და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა საზოგადოებრივი მოღვაწეობისათვის გარკვეულ დაფინანსებას, რაც ძირითადად ხმარდება ძმათა სასაფლაოების და მემორიალების მოვლას, ექსკურსიებს,  საქართველოს მასშტაბით ვეტერანთა შეკრებებში მონაწილეობის მიღებას და სხვა მსგავს ღონისძიებებს.

            2015 წელს დაგეგმილი იყო 7,0 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 6,0 ათ. ლარი.

ბ.თ) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის და კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს განხორციელდა მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების, იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმპ ოჯახების მიერ ფაქტიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება.

            2015 წელს დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 13,1 ათ. ლარს, შესრულებამ შეადგინა 8,7 ათ. ლარი, პროგრამით ისარგებლა 148 ოჯახმა.

ბ.კ)  სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 09) ქვეპროგრამით წლის განმავლობაში განხორციელდა საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის საჩუქრების გადაცემა(მრავალშვილანი დედები, უდედმამო ბავშვები, 100 წელს გადაცილებული მოხუცები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის მონაწილეები, მარტოხელა დედები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, იძულებითგადაადგილებული პირები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია464 ბენეფიციარს.

საბიუჯეტოკლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის  წლიური ფაქტიური გადასახდელები წლიურ  გეგმურ მაჩვენებლებთან

პროგ. კოდი   დასახელება 2015 წლის გეგმა 2015 წლის ფაქტი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
  . თელავი 11 053,1 1 887,4 9 165,7 10 192,1 1 689,8 8 502,4
  ხარჯები 7 895,2 300,0 7 595,2 7 504,0 300,0 7 204,0
  შრომის ანაზღაურება 1 317,0 0,0 1 317,0 1 309,4 0,0 1 309,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 991,0 1 587,4 1 403,6 2 521,8 1 389,8 1 132,1
  ვალდებულებების კლება 166,9 0,0 166,9 166,4 0,0 166,4
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 411,7 0,0 2 411,7 2 207,8 0,0 2 207,8
  ხარჯები 1 962,0 0,0 1 962,0 1 828,1 0,0 1 828,1
  შრომის ანაზღაურება 1 246,2 0,0 1 246,2 1 239,4 0,0 1 239,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 282,8 0,0 282,8 213,4 0,0 213,4
  ვალდებულებების კლება 166,9 0,0 166,9 166,4 0,0 166,4
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 496,2 0,0 496,2 447,2 0,0 447,2
  ხარჯები 444,7 0,0 444,7 440,7 0,0 440,7
  შრომის ანაზღაურება 298,4 0,0 298,4 296,1 0,0 296,1
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,6 0,0 51,6 6,5 0,0 6,5
01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1 541,2 0,0 1 541,2 1 444,3 0,0 1 444,3
  ხარჯები 1 309,4 0,0 1 309,4 1 237,4 0,0 1 237,4
  შრომის ანაზღაურება 947,8 0,0 947,8 943,3 0,0 943,3
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 231,2 0,0 231,2 206,9 0,0 206,9
  ვალდებულებების კლება 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
01 03 სარეზერვო ფონდი 57,8 0,0 57,8 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 57,8 0,0 57,8 0,0 0,0 0,0
01 06 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 316,4 0,0 316,4 316,4 0,0 316,4
  ხარჯები 150,1 0,0 150,1 150,1 0,0 150,1
  ვალდებულებების კლება 166,4 0,0 166,4 166,4 0,0 166,4
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 680,1 0,0 680,1 663,0 0,0 663,0
  ხარჯები 676,9 0,0 676,9 659,9 0,0 659,9
  შრომის ანაზღაურება 70,8 0,0 70,8 70,0 0,0 70,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,2 0,0 3,2 3,1 0,0 3,1
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 585,6 0,0 585,6 585,6 0,0 585,6
  ხარჯები 585,6 0,0 585,6 585,6 0,0 585,6
  შრომის ანაზღაურება 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 4,6
02 02 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 94,5 0,0 94,5 77,4 0,0 77,4
  ხარჯები 91,3 0,0 91,3 74,2 0,0 74,2
  შრომის ანაზღაურება 66,2 0,0 66,2 65,4 0,0 65,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,2 0,0 3,2 3,1 0,0 3,1
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2 903,5 640,4 2 263,1 2 635,7 639,7 1 996,1
  ხარჯები 1 527,3 0,0 1 527,3 1 378,9 0,0 1 378,9
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 376,2 640,4 735,7 1 256,8 639,7 617,2
  ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 406,3 632,7 773,6 1 308,3 632,7 675,6
  ხარჯები 474,0 0,0 474,0 417,1 0,0 417,1
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 932,3 632,7 299,6 891,2 632,7 258,5
  ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1 437,2 7,7 1 429,5 1 267,5 7,0 1 260,5
  ხარჯები 1 001,8 0,0 1 001,8 910,3 0,0 910,3
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 435,4 7,7 427,6 357,2 7,0 350,2
03 02 01 ბინათმშენებლობის ღონისძიებები 128,3 0,0 128,3 88,0 0,0 88,0
  ხარჯები 128,3 0,0 128,3 88,0 0,0 88,0
03 02 02 სასმელი წყლის სოკო 4,5 0,0 4,5 3,6 0,0 3,6
  ხარჯები 4,5 0,0 4,5 3,6 0,0 3,6
03 02 03 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები 401,0 0,0 401,0 385,9 0,0 385,9
  ხარჯები 335,0 0,0 335,0 320,5 0,0 320,5
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 66,0 0,0 66,0 65,5 0,0 65,5
03 02 04 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 771,3 7,7 763,6 717,7 7,0 710,7
  ხარჯები 532,6 0,0 532,6 496,8 0,0 496,8
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 238,7 7,7 231,0 220,9 7,0 213,9
03 02 05  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 116,6 0,0 116,6 64,7 0,0 64,7
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 116,6 0,0 116,6 64,7 0,0 64,7
03 02 07 ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების ღონისძიებები 14,0 0,0 14,0 6,2 0,0 6,2
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,0 0,0 14,0 6,2 0,0 6,2
03 02 06 წყალმომარაგების ღონისძიებები 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5
  ხარჯები 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5
03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0
  ხარჯები 51,5 0,0 51,5 51,5 0,0 51,5
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,5 0,0 8,5 8,5 0,0 8,5
04 00 განათლება 2 086,1 947,0 1 139,1 1 877,6 750,1 1 127,5
  ხარჯები 1 074,3 0,0 1 074,3 1 071,4 0,0 1 071,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 011,8 947,0 64,8 806,2 750,1 56,0
04 01 01 სკოლამდელი განათლება 996,8 0,0 996,8 996,8 0,0 996,8
  ხარჯები 995,3 0,0 995,3 995,3 0,0 995,3
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5
04 01 02 სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების ხელშეწყობა 1 019,2 947,0 72,3 810,7 750,1 60,6
  ხარჯები 9,0 0,0 9,0 6,1 0,0 6,1
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 010,2 947,0 63,3 804,6 750,1 54,5
04 02 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 70,0
  ხარჯები 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 70,0
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 2 233,6 300,0 1 933,6 2 130,9 300,0 1 830,9
  ხარჯები 1 931,4 300,0 1 631,4 1 903,4 300,0 1 603,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 302,1 0,0 302,1 227,5 0,0 227,5
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 877,5 0,0 877,5 794,7 0,0 794,7
  ხარჯები 602,9 0,0 602,9 594,4 0,0 594,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 274,5 0,0 274,5 200,4 0,0 200,4
05 01 01 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 596,0 0,0 596,0 587,3 0,0 587,3
  ხარჯები 570,0 0,0 570,0 562,1 0,0 562,1
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,1 0,0 26,1 25,2 0,0 25,2
05 01 02 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა 281,5 0,0 281,5 207,5 0,0 207,5
  ხარჯები 33,0 0,0 33,0 32,3 0,0 32,3
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 248,5 0,0 248,5 175,2 0,0 175,2
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 244,9 300,0 944,9 1 240,4 300,0 940,4
  ხარჯები 1 218,2 300,0 918,2 1 214,2 300,0 914,2
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,7 0,0 26,7 26,2 0,0 26,2
05 02 01 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 1 224,8 300,0 924,8 1 222,2 300,0 922,2
  ხარჯები 1 198,1 300,0 898,1 1 195,9 300,0 895,9
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,7 0,0 26,7 26,2 0,0 26,2
05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 20,1 0,0 20,1 18,2 0,0 18,2
  ხარჯები 20,1 0,0 20,1 18,2 0,0 18,2
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 43,3 0,0 43,3 38,1 0,0 38,1
  ხარჯები 42,4 0,0 42,4 37,2 0,0 37,2
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9
05 04 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 37,4 0,0 37,4 35,8 0,0 35,8
  ხარჯები 37,4 0,0 37,4 35,8 0,0 35,8
05 05 ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები 30,5 0,0 30,5 21,9 0,0 21,9
  ხარჯები 30,5 0,0 30,5 21,9 0,0 21,9
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 738,3 0,0 738,3 677,1 0,0 677,1
  ხარჯები 723,3 0,0 723,3 662,2 0,0 662,2
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,0 0,0 15,0 14,8 0,0 14,8
06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 95,0 0,0 95,0 94,7 0,0 94,7
  ხარჯები 80,0 0,0 80,0 79,9 0,0 79,9
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,0 0,0 15,0 14,8 0,0 14,8
06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 80,0 0,0 80,0 79,9 0,0 79,9
  ხარჯები 80,0 0,0 80,0 79,9 0,0 79,9
06 01 02 ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები 15,0 0,0 15,0 14,8 0,0 14,8
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,0 0,0 15,0 14,8 0,0 14,8
06 02 სოციალური პროგრამები 643,3 0,0 643,3 582,4 0,0 582,4
  ხარჯები 643,3 0,0 643,3 582,4 0,0 582,4
06 02 01 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 17,4 0,0 17,4 15,1 0,0 15,1
  ხარჯები 17,4 0,0 17,4 15,1 0,0 15,1
06 02 02 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება 343,8 0,0 343,8 320,6 0,0 320,6
  ხარჯები 343,8 0,0 343,8 320,6 0,0 320,6
06 02 03 უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0
  ხარჯები 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0
06 02 04 ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები 5,0 0,0 5,0 0,8 0,0 0,8
  ხარჯები 5,0 0,0 5,0 0,8 0,0 0,8
06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა 42,2 0,0 42,2 29,5 0,0 29,5
  ხარჯები 42,2 0,0 42,2 29,5 0,0 29,5
06 02 06 ვეტერანთა საზოგადოება 7,0 0,0 7,0 6,0 0,0 6,0
  ხარჯები 7,0 0,0 7,0 6,0 0,0 6,0
06 02 07 მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის და კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების პროგრამა 13,1 0,0 13,1 8,7 0,0 8,7
  ხარჯები 13,1 0,0 13,1 8,7 0,0 8,7
06 02 08 დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1
  ხარჯები 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1
06 02 09 სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული ღონისძიებები 13,8 0,0 13,8 0,7 0,0 0,7
  ხარჯები 13,8 0,0 13,8 0,7 0,0 0,7

 

სულ გადასახდელების  გეგმა (მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერების  და  ვალდებულებების კლების მუხლის გათვალისწინებით) შეადგენდა  –  11053,10 ათ.ლარს, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 10192,14 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 92,2%-ით. საკუთარი შემოსულობების გათვალისწინებით გადასახდელების  გეგმა შეადგენდა 9165,71 ათ.ლარს, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 8502,37 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 93%-ით. ნაშთის ცვლილების გარეშე გადასახდელების გეგმა შეადგენდა 10161,7 ათ.ლარს,  ხოლო გადასახდელების გეგმა საკუთარი შემოსულობების გათვალისწინებით და ნაშთის ცვლილების გარეშე   შეადგენდა 8582,1 ათ.ლარს, საიდანაც გეგმა შესრულდა 99,1%-ით.

 

ნაშთისცვლილებისშესახებ

            საწყისი ნაშთი 2015 წლის დასაწყისისათვის შეადგენდა891,37ლარს(აქედან 307,77 ათ.ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან ნაშთი, 583,6  ათ.ლარი საკუთარი შემოსავლებიდან).

            2016წლის  01 იანვრისათვისქალაქ თელავისმუნიციპალიტეტისნაშთიშეადგენდა1242,91  ათ.ლარს.(აქედან 188,45 ათ.ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან ნაშთი, 1054,47 ათ.ლარი საკუთარი შემოსავლებიდან (მ.შ. 391,12 ათ.ლარი ჭარბი შემოსავლებიდან);

            დასახელება 2015 წლის გეგმა 2015 წლის ფაქტი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 10 161,72 1 579,62 8 582,11 10 543,67 1 570,45 8 973,23
შემოსავლები 10 089,52 1 579,62 8 509,91 10 473,38 1 570,45 8 902,93
არაფინანსური აქტივების კლება 72,20 0,00 72,20 70,30 0,00 70,30
გადასახდელები 10 886,15 1 887,38 8 998,77 10 025,78 1 689,76 8 336,02
ხარჯები 7 895,16 300,00 7 595,16 7 503,96 300,00 7 203,96
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 990,99 1 587,38 1 403,60 2 521,82 1 389,76 1 132,05
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ვალდებულებების კლება 166,9 0,0 166,9 166,36 0,00 166,36
ნაშთის ცვლილება -891,37 -307,77 -583,61 351,54 -119,32 470,86

ქალაქ თელავისმუნიციპალიტეტის 2015წლისბიუჯეტისსარეზერვოფონდისხარჯვისანგარიში

 

            12 თვის განმავლობაში  ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გაიხარჯა23,18265 ათ. ლარი:

0,46 ათ. ლარი –  დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით. (ბრძ.#10 – 09,01.2015წ; #47 -26,01.2015წ, #125 -27,02.2015წ; #302 – 23,03.2015წ;).

 1. 0,7596ათ.ლარი – სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსებისათვის (ბრძ. #86, 16,02.2015წ, ბრძ. #73, 05,02.2015წ).
 2. 0,3 ათ.ლარი საზღვარგარეთ მკურნალობისათვის ფინანსური დახმარება (ბრძ. #17816,03.2015წ.)
 3. 0,6 ათ. ლარი – დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით (ბრძ.#387 – 20,04.2015წ; #473 -18,05.2015წ, #674 -14,07.2015წ, #757 -12,08.2015წ, #616 –29,06.2015წ).
 4. 0,5 ათ. ლარი – სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით (ბრძ.#565 – 15,06.2015წ).
 5. 18,61116 ათ. ლარი – 2015 წლის 15 ივლისის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით (ბრძ.#679 – 16,07.2015წ, ბრძ.#677 – 15,07.2015წ).
 6. 1,47189 ათ.ლარი გვალვის შედეგად გამოწვეული წყლის მარაგის კლებასთან დაკავშირებით, ქალაქის ტერიტორიაზე, მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფისათვის საჭირო ღონისძიებების დასაფინანსებლად (ბრძ.#776 – 18,08.2015წ)
 7. 0,48 ათ. ლარი – დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით (ბრძ.#915 – 25,09.2015წ; #1027 –30,10.2015წ, #1159 –30,11.2015წ, #1208 –14,12.2015წ.).

ქალაქ თელავისმუნიციპალიტეტისმიერ 2015 წლისწინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებანგარიში

 

2015 წელს, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდიდან გაიხარჯა 316,4 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 100%-ით)საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში წინა წლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად.

დასახელება 2015 წლის გეგმა 2015 წლის ფაქტი
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 316,4 316,4
ხარჯები 150,1 150,1
ვალდებულებების კლება 166,1 166,4

          საფინანსო – საბიუჯეტო  და

სოციალურ საკითხთა  სამსახურის 

უფროსი                                                             ნათია  ვაყელიშვილი

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N24 – 22.04.16 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების სესახებ