ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავჯდომარე ა. სულხანიშვილი

     იურიდიულ საკითხთა კომისიის წლიური ანგარიში

 

 

წარმოგიდგენთ ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის წლიურ ანაგარიშს.

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში იურიდიულ საკითხთა კომისიამ ჩაატარა 7 სხდომა.

თავისი უფლემოსილების ცნობის დღიდან იურიდიულსაკითხთაკომისიაშიაღმოიფხვრამოქალაქეთაგანცხადებებზეპასუხისგაცემისმანამდეარსებულიმანკიერიპრაქტიკა კერძოდ, ხდებოდა განმცხადებელთათვისწერილებისუკანდაბრუნება, საკითხისგანხილვაზესაკრებულოსარაუფლებამოსილებისსაფუძველზემითითებით.„დღესყველამოქალაქესამომწურავადეცნობებაგანცხადებაშიმოთხოვნილსაკითხზეპასუხი, ასევესაჭიროებისადაშესაბამისისაფუძვლებისარსებობისშემთხვევაშიხდებაგადამისამართებაუფლებამოსილადმინისტრაციულ ორგანოებში.

აღსანიშნავია ისიც რომ იურიდიულსაკითხთაკომისია არ შემოიფარგლება მხოლოდსაკითხისდადებითადანუარყოფითადშეფასებისას დასკვნის შედგენით, კომისია ხელმღვანელობს კოლეგიალობის პრინციპით და საკითხის განხილვისას პრიორიტეტს ანიჭებს სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტის შედგენას.

იურიდიულ  საკითხთა კომისია  საკრებულოს სხვა დარგობრივ კომისიებთან ერთად მუშაობს როგორც საკრებულოს მიერ ინიცირებულ ასევე მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინციატივით შემუშავებულ პროექტებზე.

არსებული კანონმდებლობის და რეგლამენტით გათვალისწინებული წესით ახორციელებს საკრებულოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების კანონდებლობასთან შესაბამისობის უზრნველყოფას,  ზედამხდეველობას უწევს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ საკრებულოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას.

დღეის მდგომარეობით იურიდიულ საკითხთა კომისია  მუშაობს საკანონმდებლო წინადადებაზე საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსი“ 30-ე მუხლში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით.

კომისია ამზადებს ცვლილბების პაკეტს, რომელიც გულისხმობს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტში ცვლილებების განხორცილებას.

ჩემი ანგარიშის დასარულს მინდა აღვნიშნო, რომ კარგი იქნებოდა შემოგვეღორეგულარულიგასვლითიშეხვედრებითელავისმოსახლეობასთან, საკითხებისადგილზეგაცნობისმიზნით, რომელიც გაამარტივებდა მოსახლეობის პრობლემების გადაჭრას.