გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 27

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 27

 

 

20მაისი2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავში, ჭავჭავაძის გამზირზე  მდებარე 76 კვ.მ. არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავიქ ქონების) საკადასტრო

კოდი 53.20.37.337)  შეძენისას ნაკისრი სააუქციონო

პირობების ვადის გაგრძელების

შესახებ

           საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,

1.მიეცეს თანხმობა ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერს:

 მოქ. ნოდარ ტიღაშვილს (მცხოვრები: ქ. თელავი, რობაქიძის ქ. N5-ში) გაუგრძელოს ქ.თელავში, ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე 76 კვ.მ. არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 53.20.37.337) შეძენისას ნაკისრი სააუქციონო პირობების (ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლა) შესრულების ვადა   1 (ერთი) წლით.

2.განკარგულება ძალაშიაგამოქვეყნებისთანავე.

3.განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის. ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზირი N41).

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N27- 20.05.16 ნოდარ ტიღაშვილი  76 m სააუქციონე