გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 28

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 28

 

 

20მაისი2016წ.

ქ. თელავი

 

ქ.თელავში, ალაზნის გამზირისდასავლეთით  მდებარე  არასასოფლო –

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი

სააუქციონო პირობების ვადის გაგრძელების

შესახებ

           საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,

მუხლი 1.მიეცეს თანხმობა ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერს:

  1. მოქალაქე შორენა დათუნაშვილს (მცხობრები:ქ. თელავი, კავკასიონის ქ. N53 ბ.18) გაუგრძელოს ქ.თელავში, ალაზნის გამზირის დასავლეთითმდებარე არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (101 კვ.მ;ს/კ 53.20.31.343) შეძენისას ნაკისრი სააუქციონო პირობების (ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლა) შესრულების ვადა 2 (ორი) წლით.
  2. მოქალაქე ციცინო მარგალიტაშვილს (მცხობრები:ქ. თელავი, სოფ. ვარდისუბანი) გაუგრძელოს ქ.თელავში, ალაზნის გამზირის დასავლეთითმდებარე არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (30 კვ.მ;ს/კ 53.20.31.300) შეძენისას ნაკისრი სააუქციონო პირობების (ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლა) შესრულების ვადა 2 (ორი) წლით.

 

მუხლი   2.განკარგულება ძალაშიაგამოქვეყნებისთანავე.

მუხლი 3.განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის. ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზირი N41).

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე    არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N28- 20.05.16  გურგუჩიანების მიწის ნაკვეთალაზნის გამზირზე მდებარე