გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 30

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 30

 

 

20მაისი2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის მივლინების

შ ე ს ა ხ ე ბ

 

საქართველოს  ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარე არჩილ თხლაშიძე მივლინებულ იქნეს ICLD-ის საერთაშორისო პროგრამა ,,ადგილობრივი მმართველობა უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომების გამოყენებით“ სემინარზე დასასწრებად მაკედონიაში 2016 წლის 29 მაისიდან 2 ივნისის ჩათვლით;

  1. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;

  1. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის. ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზირი #41).

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე   არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N30- 20.05.16 76 არჩილ თხლაშიძის მივლინება