დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №14

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქთელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №14

20   მაისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში ხლებისსაერთო

კრებისტიპურიდებულებისდამტკიცების

ესახებ

საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმმართველობისკოდექსი“ 855-ემუხლისმე-6პუნქტისშესაბამისად,ქალაქ თელავისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოადგენს:

ხლი1.დამტკიცდეს ქალაქ თელავის  მუნიციპალიტეტისდასახლების საერთოკრების ტიპური დებულებადანართის შესაბამისად;

ხლი2.მუნიციპალიტეტის მერმა ამ დადგენილების ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში უზრუნველყოს მერიის დებულებაში შესაბამისი ცვლილებების პროექტის მომზადება;

ხლი3.დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

კრებულოს თავმჯდომარე                               არჩილი თხლაშიძე


ხლებისსაერთო კრების ტიპური

ულება

დანართი

          ეს დებულება განსაზღვრავს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების უფლებამოსილებებს, მისი მოწვევის, კრებაზე საკითხების ინიციირების, კენჭისყრის გამართვის და საქმიანობის წესებს, საერთო კრების რჩეულის უფლებებსა და მოვალეობებს, საერთო კრების რჩეულის არჩევის და საერთო კრების საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა პროცედურებს.

ვიპირველი

ზოგადი დებულებებიდასახლებისთვის,სადაც რეგისტრირებულია501-მდე ამომრჩეველი

ხლი1. დასახლებისსაერთოკრებისცნება

1.დასახლებისსაერთოკრება(შემდგომ –საერთოკრება) არის მოსახლეობის თვითორგანიზაციისა  და ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაშიმოქალაქეთამონაწილეობისფორმა, რომელიც უზრუნველყოფსშესაბამის დასახლებაშირეგისტრირებულიამომრჩევლის ამ დასახლებისადამუნიციპალიტეტისათვისმნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის,   გადაწყვეტისა  და  აღნიშნული  მუნიციპალიტეტის   ორგანოების წინაშე ინიციირების პროცესებში ქმედით ჩართულობას.

 1. საერთო კრებისსახელწოდება შედგება:შესაბამისი დასახლების კატეგორიის დასახელებისგან(„სოფელი“/„დაბა“/„ქალაქი“),დასახლების სახელწოდებისგანდაზოგადი სახელწოდებისგან(„საერთოკრება“).

ხლი2. საერთოკრების საქმიანობისპრინციპები საერთოკრების საქმიანობისპრინციპებია:

ა)კანონიერება;

ბ)საჯაროობა;

გ)კოლეგიურობა;

დ)დამოუკიდებელიპასუხისმგებლობა;

ე) ადგილობრივითვითმმართველობისგანხორციელებაშიმოქალაქეთა ჩართვისუზრუნველყოფა;

ვ)თანასწორობა.

ვიმეორე

აერთოკრების სტრუქტურა, უფლებამოსილებები,მოწვევის

ა საქმიანობის წესი

ხლი3. საერთოკრებისშემადგენლობა

 1. საერთოკრებისწევრიაშესაბამისდასახლებაშირეგისტრირებული ამომრჩეველი.

2.საერთოკრებაშისათათბიროხმისუფლებითმონაწილეობისუფლებააქვს,

აგრეთვე:

ა) შესაბამისიდასახლებისტერიტორიაზე არსებულიუძრავი ქონების მესაკუთრეს;

ბ) ამ დასახლებაშიფაქტობრივად მცხოვრებსხვასრულწლოვანპირს.

 1. ამ მუხლის პირველდამე-2პუნქტშიმითითებულიპირებისაერთოკრების საქმიანობაში მონაწილეობას იღებენ   საქართველოს   ორგანული   კანონით

„ადგილობრივი თვითმმართველობისკოდექსით“ (შემდგომ – კოდექსი) და ამ დებულებით განსაზღვრული წესით.

4.საერთოკრებაუფლებამოსილიათავისისაქმიანობისწარმართვის დამისი ხელშეწყობისმიზნითსაკუთარიშემადგენლობიდანაირჩიოს საერთოკრების რჩეული (შემდგომ – რჩეული).

 1. საერთოკრებას ჰყავს საერთოკრებისმდივანი (შემდგომ- მდივანი).

6.საერთოკრებისმუშაობაშისათათბიროხმის უფლებითპირის მონაწილეობის თაობაზედავისწარმოშობის შემთხვევაში,პირისაკუთარ უფლებას ადასტურებს,შესაბამისდასახლებაში ქონების საკუთრების დამადასტურებელიდოკუმენტითან/დასაერთოკრებაზედამსწრე არანაკლებ 3 სრულუფლებიანი წევრის ხელმოწერილი სამეზობლო აქტით.

7.საერთოკრებისსაქმიანობაშიუზრუნველყოფილიუნდაიქნეს ქალისადა მამაკაცის თანასწორი მონაწილეობისშესაძლებლობა.

ხლი4. საერთოკრებისუფლებამოსილება საერთოკრებაუფლებამოსილია:

ა)განიხილოსშესაბამისიდასახლებისათვისმნიშვნელოვანი სოციალურ- ეკონომიკურისაკითხებიდამუნიციპალიტეტის ორგანოებისთვისწარსადგენად მოამზადოს  შესაბამისწინადადებები;

ბ)განიხილოსშესაბამისდასახლებაში განსახორციელებელიპროექტები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტშიმათ ასახვამდე დამუნიციპალიტეტის ორგანოებს წარუდგინოს დასაბუთებული შენიშვნები დაწინადადებები;

გ)განიხილოს მუნიციპალიტეტშიმიმდინარე დაგანხორციელებული პროექტებიდამუნიციპალიტეტის ორგანოებისთვის წარსადგენად მოამზადოს შესაბამისი შენიშვნები დაწინადადებები;

დ) ორგანიზებაგაუწიოს შესაბამისიდასახლებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხებისგადაწყვეტას,კერძოდ,დასახლების ტერიტორიისდასუფთავებაში, საქველმოქმედოსაქმიანობაში,დასახლების ინფრასტრუქტურისშეკეთებასადა მოწესრიგებაში დასხვა  იმსფეროებში  ადგილობრივი  მოსახლეობისჩართვას, რომლებიც არეწინააღმდეგებასაქართველოს კანონმდებლობას,და,საჭიროების შემთხვევაში, დახმარებისთვისმიმართოსმუნიციპალიტეტის ორგანოებს;

ე) მიიღოსგადაწყვეტილებამუნიციპალიტეტისსაკრებულოსთვის პეტიციის წარდგენისშესახებ;

ვ)მუნიციპალიტეტის მერის ინიციატივითგანიხილოს დასახლებისსაზღვრებისდადგენისადა შეცვლისსაკითხებიდამოამზადოს შესაბამისი წინადადებები;

ზ)მუნიციპალიტეტის შესაბამისიორგანოს წარდგინებითგანიხილოს დასახლების ტერიტორიაზე არსებულიქონების მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებოობიექტების ნუსხაშიშეტანის საკითხიდამუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოს წარუდგინოს საკუთარი შენიშვნები;

თ)განიხილოს მუნიციპალიტეტისმერისმიერ საერთოკრებაზე ინიციირებული საკითხი;

ი)უფლებამოსილებისფარგლებშიდავალებებიმისცეს საერთოკრების რჩეულს;

კ)განიხილოს დასახლების ტერიტორიაზეგანსახორციელებელისახელმწიფო პროგრამები/პროექტები, შეიმუშავოს რეკომენდაციებიდაგანახორციელოს ამ პროგრამების/პროექტების მიმდინარეობისშეფასება;

ლ)მიიღოს ინფორმაციადასახლებისმცხოვრებთასოციალურისაჭიროებების შესახებ დაშეიმუშავოსწინადადებებიმუნციპალიტეტისსოციალური პროგრამების დაგეგმვისპროცესში;

მ)შეიმუშავოს წინადადებებიდასახლებაშიმუნიციპალურიტრანსპორტის ორგანიზებასთანდაკავშირებით;

ნ)შეიმუშავოს წინადადებებიმუნიციპალიტეტისდასაქმებისპროგრამასთან დაკავშირებით;

ო)იშუამდგომლოსმუნიციპალიტეტთანდასახლებაშისაშეშე მერქნის განაწილების თაობაზე;

პ)განიხილოს მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის პროექტიდამუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ/წარმომადგენლობით ორგანოებსწარუდგინოს შესაბამისი რეკომენდაციები;

ჟ) მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ/წარმომადგენლობითორგანოებს წარუდგინოს  წინადადებებიდასახლების  განვითარების  პრიორიტეტების შესახებ;

რ)შეიმუშავოს წინადადებებიდასახლებაშიკულტურულიმემკვიდრეობის ობიექტებისფუნქციონირებასთანდაკავშირებით;

ს)შეიმუშავოს წინადადებებიდასახლებაშისასოფლო-სამეურნეოტექნიკის გამოყენების ორგანიზებასთანდაკავშირებით;

ტ)განიხილოსდასახლებისთვის  სასმელიდასარწყავიწყლის  ხარისხიდა მიწოდების გრაფიკიდაშეიმუშავოს წინადადებები;

უ)შეიმუშავოს წინადადებებიდასახლებაშიშეზღუდულიშესაძლებლობების მქონე პირთარეაბილიტაციის,საზოგადოებაშიინტეგრაციის, თანაბარი შესაძლებლობებისადა ადაპტირებულიგარემოს შექმნისმიმართულებით;

ფ)უფლებამოსილების ფარგლებშითხოვნით მიმართოს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საერთო კრებისცალკეული უფლებამოსილების განხორციელებაში დახმარებისშესახებ;

ქ)განიხილოს დასახლების ტერიტორიაზესკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისფუნციონირებასთანდაკავშირებულსაკითხები;

ღ)მოისმინოსმერისმიერ ანმისმიერ უფლებამოსილიმოხელის წარდგენილი ანგარიშიგაწეული საქმიანობის შესახებ;

ყ)მოისმინოს      დასახლების ტერიტორიიდანმუნიციპალიტეტის საკრებულოშიარჩეულიმაჟორიტარისაკრებულოსწევრის  ანგარიშიგაწეული საქმიანობის შესახებ;

ჩ)განახორციელოს კოდექსითდაამ დებულებითგანსაზღვრულისხვა უფლებამოსილებები.

ხლი5. საერთოკრების გადაწყვეტილება

საერთოკრებაზე საკითხისგანხილვის შედეგადმიღებულიწინადადება, შენიშვნა,რეკომენდაციასაერთოკრებისგადაწყვეტილებისსახით ფორმდება საერთოკრების ოქმით(შემდგომ – ოქმი).

ხლი6. საერთოკრების მოწვევის უფლებისმქონესუბიექტები:

 1. საერთოკრების მოწვევის ინიციირების უფლებააქვთ:

ა)შესაბამისდასახლებაშირეგისტრირებულამომრჩეველთაარანაკლებ 5%-ს (შემდგომ – ამომრჩეველთა არანაკლებ5%);

ბ) მუნიციპალიტეტისმერს– საკუთარიინიციატივით ან მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს შუამდგომლობით;

გ)რჩეულს.

 

 

ხლი7. ამომრჩეველთა არანაკლებ5%-ის მიერსაერთოკრებისმოწვევა

 1. ამომრჩეველთაარანაკლებ5%-ის მიერ საერთოკრებისმოწვევის შემთხვევაში,საერთოკრებისმოწვევის ინიციირებისათვისშესაბამის დასახლებაშირეგისტრირებულიარანაკლებ 3 ამომრჩევლისშემადგენლობით იქმნებასაინიციატივოჯგუფი.
 2. საინიციატივოჯგუფი მუნიციპალიტეტის მერსწარუდგენს განცხადებასსაერთოკრების მოწვევისშესახებინიციატივისრეგისტრაციის თაობაზე.
 3. საერთოკრების მოწვევის შესახებგანცხადებაშიუნდამიეთითოს:

ა) საინიციატივოჯგუფის წევრის სახელი, გვარი, ფაქტობრივი მისამართი,

საკონტაქტოტელეფონის ნომერი (არსებობის შემთხვევაში);

ბ) საინიციატივოჯგუფისწევრებისპირადობისდამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები;

გ)საერთოკრების დეტალურიდღის წესრიგი;

დ)ინფორმაციასაერთოკრების ჩასატარებლადმატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერის საჭიროებისშესახებ.

4.საინიციატივოჯგუფისშემადგენლობასდასაერთოკრების მოწვევის შესახებინიციატივას არეგისტრირებს მუნიციპალიტეტისმერი ან/და მის მიერუფლებამოსილი მოხელე/სტრუქტურული ერთეული.

 1. საინიციატივოჯგუფზე ინიციატივის რეგისტრაციისცნობას გასცემს მუნიციპალიტეტისგამგებელი/მერი ან/დამის მიერ უფლებამოსილი მოხელე/სტრუქტურული ერთეული, შესაბამისი განცხადებისწარდგენიდან3 სამუშაოდღის ვადაში.
 2. რეგისტრაციაზეუარიდასაშვებია, თუ დარღვეულიაკანონითდა ამ დებულებით გათვალისწინებულიმოთხოვნებიან/დასაერთოკრებისდღის წესრიგშიშეტანილისაკითხებისგანხილვა-გადაწყვეტაარ განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის ან/და საერთო კრებისუფლებამოსილებას.რეგისტრაციაზე უარიდასაბუთებულიუნდაიყოს.

7.საინიციატივოჯგუფისწევრს უფლებააქვს,რეგისტრაციაზე მუნიციპალიტეტისმერისანმისმიერ უფლებამოსილი მოხელის/სტრუქტურული ერთეულისუარიგაასაჩივროსსაქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციულიკოდექსისშესაბამისად.

 1. საინიციატივოჯგუფსრეგისტრაციისცნობის მიღებისდღიდანგადაეცემა მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილიპირისმიერ დამოწმებულიამომრჩეველთა სიის ფურცლები.საინიციატივოჯგუფიხელმოწერების შეგროვებას დასაერთო კრებისმოწვევისინიციატივისმქონეამომრჩეველთასიის შედგენასიწყებს რეგისტრაციის მოწმობისმიღების დღიდან.ამომრჩეველთასიაშიმიეთითება შესაბამისდასახლებაშირეგისტრირებულიამომრჩევლის სახელი,გვარი, დაბადების თარიღი(დღე, თვე,  წელი),   საქართველოს  მოქალაქის   პირადი ნომერი, რეგისტრაციის ადგილიდახელმოწერა. სიის ყოველფურცელსხელს აწერს საინიციატივოჯგუფის წევრი.

9.რეგისტრაციისცნობისმიღების დღიდანარაუგვიანეს 1თვისა საინიციატივოჯგუფიმუნიციპალიტეტისმერს წარუდგენს განცხადებას   საერთო  კრების  მოწვევის  შესახებ.  განცხადებაში  მიეთითება საერთოკრებისმოწვევისთარიღი,დროდაადგილი (შესაბამისიდასახლების ტერიტორიის ფარგლებში).განცხადებასუნდაახლდეს ამ მუხლის მე-8პუნქტით განსაზღვრულიწესით შეგროვებული, ამომრჩეველთაარანაკლებ 5%-ის ხელმოწერები.

10.რეგისტრაციისცნობას გასცემსმუნიციპალიტეტისმერი ანმის მიერ უფლებამოსილიმოხელე/სტრუქტურულიერთეულიშესაბამისი განცხადებისწარდგენიდან5 სამუშაოდღის ვადაში.

11.მუნიციპალიტეტისმერი ან/დამისმიერ უფლებამოსილი მოხელე/სტრუქტურული ერთეული2 სამუშაო დღისვადაში ამოწმებს ამომრჩეველთასიისბლანკზე არსებულხელმოწერებს.  თუამომრჩეველთა ხელმოწერებისრაოდენობააღმოჩნდა დადგენილმინიმალუროდენობაზე ნაკლები,ანშემოწმებისშედეგადგაბათილებული ხელმოწერების გათვალისწინებით, ამომრჩეველთახელმოწერების რაოდენობადადგენილ მინიმალურ  ოდენობაზენაკლები  აღმოჩნდა, ამომრჩეველთა სიის გაბათილებული   ნაწილი   უბრუნდება  საინიციატივო  ჯგუფს  და  ეძლევა  2 სამუშაოდღის ვადახარვეზის შესავსებად.საინიციატივო ჯგუფისმიერ წარმოდგენილამომრჩეველთასიის შესწორებულნაწილს კვლავ ამოწმებს მუნიციპალიტეტისმერი ან/დამის მიერ უფლებამოსილი მოხელე/სტრუქტურულიერთეულიზემოაღნიშნული წესით,1სამუშოდღის ვადაში.თუამომრჩეველთახელმოწერების რაოდენობაკვლავ დადგენილ მინიმალურ ოდენობაზე ნაკლები აღმოჩნდა,ამომრჩეველთასიამთლიანად ბათილდებადასაინიციატივოჯგუფს მერის    ბრძანებითუარი ეთქმებასაერთოკრების მოწვევის განცხადებისრეგისტრაციაზე.

 1. სიაში ამომრჩევლის ხელმოწერაბათილად მიიჩნევა, თუ:

ა) მითითებულიარ  არის  ან არასრულად  არის მითითებული სახელი და გვარი;

ბ)მითითებულიარარისანარასრულად არისმითითებულიდაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი);

გ)მითითებულიარ არის ანარასრულად არისმითითებულირეგისტრაციის ადგილი (დასახლებული პუნქტი,ქუჩა, სახლისა და ბინის ნომრები);

დ)ხელმოწერის თარიღიმითითებულიარ არის ან არემთხვევაამ კანონით განსაზღვრულამომრჩეველთასიისშედგენისვადას;

ე)არ არისხელმოწერილი ანხელმოწერაშესრულებულიასხვაპირისმიერდა ამას წერილობითადასტურებს ამომრჩეველი,რომლის ნაცვლადაც შესრულებულიახელმოწერა;

ვ)ამომრჩეველთასიაშიშეყვანილიამომრჩეველიარ არისრეგისტრირებული ამ დასახლებაში ანრეგისტრირებულიასხვადასახლებაში;

ზ)ხელმომწერიპირიწარდგენილიგანცხადებით ადასტურებს,რომ ხელმოწერაშესრულებული იყომოტყუებით, მუქარით ანძალდატანებით;

თ)არასრულად ანარასწორად არისმითითებულისაქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი;

ი)ხელმოწერაშესრულებულიაიმ ფურცელზე,რომელიც არ შეესაბამება ამომრჩეველთასიისდადგენილდადამოწმებულფორმას.

13.ხელმოწერ(ებ)ის გაყალბებისათვისპასუხისმგებლობადგებასაქართველოს კანონმდებლობისშესაბამისად.

14.საინიციატივო ჯგუფს უფლებააქვს მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის უარიამ მუხლისმე-11პუნქტითგანსაზღვრულიგანცხადებისრეგისტრაციაზე გაასაჩივროს საქართველოსზოგადი ადმინისტრაციულიკოდექსისშესაბამისად.

15.საერთოკრებისმოწვევისთარიღადგანისაზღვრებაამ მუხლისმე-10 პუნქტით გათვალისწინებულიგანცხადებისწარდგენის დღიდანარაუადრეს 15 დღე.

 1. საერთოკრებაუფლებამოსილიაშეიკრიბოს საერთოკრების მოწვევის თარიღის,დროისადაადგილისშესახებ ინფორმაციისრეგისტრაციისცნობის მიღებისშემთხვევაში.

17.საერთოკრებისმოწვევისორგანიზებას მუნიციპალიტეტის მერის ან/დამის  მიერ უფლებამოსილიმოხელისმატერიალურ- ტექნიკური მხარდაჭერითუზრუნველყოფს  საინიციატივო ჯგუფი. საინიციატივო ჯგუფი პასუხისმგებელიაიმმატერიალურ-ტექნიკური რესურსების გამოყენებაზე,რომელიცსაერთოკრებისმოწვევისთვის განისაზღვრება.

 

ხლი8. მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთოკრების მოწვევა

1.დასახლებაში,სადაც არჩეულიარჩეული,მუნიციპალიტეტის მერივალდებულიასაკუთარი ინიციატივით,უზრუნველყოსსაერთო კრებისმოწვევა წელიწადში არანაკლებ2-ჯერ.

2.მუნიციპალიტეტისმერს არ აქვს უფლებარჩეულის არჩევის საკითხიშეიტანოს საერთოკრებისდღისწესრიგში.საერთოკრების მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მოწვევის შემთხვევაში,რჩეულის უფლებამოსილება ავტომატურად გრძელდება.

 1. მუნიციპალიტეტისმერი, მისი  ინიციატივით  საერთო  კრების მოწვევისშემთხვევაში,თავად ან/დამისმიერუფლებამოსილი მოხელის/სტრუქტურულიერთეულისმეშვეობითუზრუნველყოფს საერთო კრებისმოწვევისორგანიზებას.
 2. საერთოკრებისმოწვევისთარიღადგანისაზღვრებამუნიციპალიტეტის მერისმიერ საერთოკრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის დღიდან არაუადრესმე-15დღედა არაუგვიანეს30-ე დღისა.

ხლი9. რჩეულისმიერ საერთოკრებისმოწვევა

1.რჩეულისაერთოკრების მოწვევისშესახებინიციატივასწარუდგენს მუნიციპალიტეტისმერს,ან/და მის მიერ უფლებამოსილ მოხელეს/სტრუქტურულერთეულს.საერთო კრების მოწვევისშესახებ რჩეულის ინიციატივამიიღებაცნობად დამასრეგისტრაციაარესაჭიროება.

 1. კრებისგამართვამდე 1 თვით ადრემაინც, რჩეულიმუნიციპალიტეტის მერსწარუდგენს განცხადებას საერთოკრების მოწვევის შესახებ.
 2. განცხადებაშიმიეთითება, საერთოკრების მოწვევის:

ა)თარიღი;

ბ)დროდა ადგილი(შესაბამისიდასახლების ტერიტორიის ფარგლებში);

გ)ინფორმაციასაერთოკრების ჩასატარებლად ორგანიზაციულიდა მატერიალურ-ტექნიკურიმხარდაჭერის საჭიროების შესახებ.

4.რჩეულის მიერ საერთოკრების მოწვევის შემთხვევაში,საერთოკრების მოწვევის ორგანიზებას მუნიციპალიტეტის მერის ან/დამის მიერ უფლებამოსილი მოხელის/სტრუქტურული ერთეულისმატერიალურ- ტექნიკური მხარდაჭერით, უზრუნველყოფს  რჩეული. რჩეული პასუხისმგებელიასაერთოკრების მოწვევისადაწარმართვისათვის განსაზღვრული მატერიალურ-ტექნიკური  რესურსების მიზნობრივ გამოყენებაზე.

ხლი10. საერთოკრებისსაქმიანობის წესი

 1. საერთო კრებაუფლებამოსილია, თუმასესწრებადასახლების ტერიტორიაზე რეგისტრირებულამომრჩეველთაარანაკლებ 20%-ისა.

2.საერთოკრებისსხდომისდაწყებისთანავე წევრებიგადიანრეგისტრაციას. საერთო კრებაზედამსწრე  საერთო კრების წევრთა რეგისტრაციასდა საერთო კრებისორგანიზებასუზრუნველყოფს/უზრუნველყოფენსაინიციატივოჯგუფი

ან/დამუნიციპალიტეტისმერის მიერუფლებამოსილი მოხელე/სტრუქტურულიერთეულიან/დარჩეული ანმის მიერუფლებამოსილი საერთოკრების  წევრები.რეგისტრაციისას მიეთითებასაერთო კრების  წევრის სახელი,გვარი,დაბადებისთარიღი(დღე,თვე, წელი),საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი, რეგისტრაციის ადგილიდახელმოწერა.

3.ამდებულებითგათვალისწინებული უფლებამოსილებებისფარგლებში, საერთოკრებას,როგორც წესი,წარმართავსდათავმჯდომარეობსრჩეული.თუ საერთოკრებას არჰყავსრჩეული,ანსაერთოკრებამოწვეულია მუნიციპალიტეტისმერისმიერ,საერთოკრებას წარმართავს და თავმჯდომარეობსმუნიციპალიტეტისმერიანმის მიერ უფლებამოსილიმოხელე.საერთოკრების, საინიციატივოჯგუფისმიერ მოწვევის შემთხვევაში,საერთოკრებას წარმართავსდათავმჯდომარეობსსაინიციატივო ჯგუფისის წევრი,რომლისხელმოწერაცშესაბამისგანცხადებაშიპირველია მითითებული,ხოლომისიარყოფნისას –საინიციატივოჯგუფისმომდევნო წევრი,ხოლომისი არყოფნისას–საინიციატივოჯგუფის სხვაწევრი ან საინიციატივოჯგუფის თანხმობით–მუნიციპალიტეტის მერიის უფლებამოსილი მოხელე.

4.საერთოკრების ოქმის შედგენაევალებასაერთოკრებისმდივანს.საერთო კრების  მდივნის  ფუნქციას   ასრულებს   ამ   დებულების  მე-10  მუხლის   მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულიპირი ანმისმიერუფლებამოსილიპირი.

 1. საერთოკრებამუშაობს წინასწარგანსაზღვრულიდღის წესრიგით, რომელსაც ადგენსკრების ინიციატორი. საერთოკრების დღის წესრიგში ცვლილებებისშეტანადაუშვებელია. საერთოკრებაზედღისწესრიგის ფარგლებშისაკითხის,წინადადების,ინიციატივისდასმისუფლებააქვს კრების ნებისმიერწევრს,რომელსაც რჩეულიანამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული პირიაყენებსკენჭისყრაზე.

6.ინიციატივის ავტორს ეძლევა10წუთითავისიინიციატივისკრების მონაწილეთათვისგაცნობისათვის,რისშემდეგაცინიციატივაზე აზრისგამოთქმა შეუძლიაკრების ნებისმიერდამსწრეს, რისთვისაც მას ეძლევა2 წუთი.

 1. კენჭისყრა, როგორცწესი,ღიაა.კენჭისყრის ფორმასსაერთოკრების წევრებს აცნობსრჩეული,ან ამ მუხლის მე-3პუნქტის შესაბამისად საერთოკრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილი პირი.
 2. ფარულიკენჭისყრაიმართებამხოლოდრჩეულის არჩევის დროს.
 3. დღისწესრიგითგათვალისწინებულსაკითხებზე კენჭისყრატარდება საერთოკრებაზე საკითხებისგანხილვის დასრულებისშემდეგ.კენჭისყრის საერთოკრებაზეკენჭიეყრებათითოეულ საკითხს ცალ–ცალკე.

10.კენჭისყრაშიმონაწილეობას იღებს კრებაზე დამსწრე რეგისტრირებული წევრი.

 1. საერთოკრებაზეგადაწყვეტილებამიიღებადამსწრე წევრთახმების უმრავლესობით.

ხლი11. ოქმი

 1. საერთოკრებაზე დგება ოქმი. ოქმშიმიეთითება:

ა)საერთოკრების გამართვის თარიღიდა ადგილი;

ბ) ოქმის ნომერი;

გ)   საერთო   კრებაზე   განხილული   საკითხი/საკითხები   და   მიღებული

გადაწყვეტილება, კენჭისყრის შედეგებისჩათვლით;

დ)საერთოკრებაზე დამსწრესაერთოკრების წევრთარაოდენობა;

ე)სხვაინფორმაცია(საჭიროების შემთხვევაში).

 1. საერთო კრებისოქმს ხელს  აწერს  რჩეული  ან ამმუხლისმე-3  პუნქტის შესაბამისადსაერთოკრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილიპირიდა სხდომისმდივანი.

3.სხდომის ოქმისბეჭდურვერსიასთანერთად,სადაც ეს შესაძლებელია, იქმნება  სხდომის   აუდიო  ვერსიაც,   რომელიც   ინახება  ბეჭდურ   ვერსიასთან ერთად.

 1. საერთოკრებისგადაწყვეტილება, შესაბამის სხდომაზემიღებულიოქმის ფორმითრჩეულის ანამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული პირის მიერ, რეაგირებისთვისწარედგინებათმუნიციპალიტეტისშესაბამის ორგანოებს კრებისგამართვიდან7 სამუშაო დღის ვადაში.

5.სხდომის აუდიოვერსიადაოქმიინახებამუნიციპალიტეტის მერიაში.

ვიმესამე

აერთოკრების რჩეული

ხლი12.  რჩეულისუფლებამოსილება

 1. რჩეული:

ა)უძღვებადათავმჯდომარეობს საერთო კრებისმუშაობას;

ბ)ადგენსსაერთოკრების დღის წესრიგითგათვალისწინებულისაკითხების განხილვის  თანმიმდევრობასდა განსახილველ საკითხზე  გამოსვლის მსურველთასიას;

გ)  განსაზღვრავს  გამომსვლელთა  რიგითობას  და  აძლევს  მათ  სიტყვას,

აკონტროლებსგამომსვლელთამიერ დროისრეგლამენტის დაცვას;

დ)  ახდენსდამსწრე წევრთა რეგისტრაციას,  ადასტურებს კვორუმის არსებობას,  სვამს საკითხსკენჭისყრაზედა აცხადებს კენჭისყრის შედეგებს;

ე)უზრუნველყოფს საერთოკრების გადაწყვეტილებისმუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოებისთვისწარდგენას;

ვ)უფლებამოსილიასათათბირო ხმისუფლებითდაესწროს მუნიციპალიტეტისსაკრებულოსსხდომებს დამონაწილეობამიიღოს მუნიციალიტეტის მერისმრჩეველთასაბჭოს მუშაობაში.

ზ)შესაბამისიმოწვევის შემთხვევაში,მონაწილეობასიღებს მუნიციპალიტეტისმერის მიერსაერთოკრებისგადაწყვეტილებების განხილვაში;

თ)საერთოკრების გადაწყვეტილებით ასრულებსსაერთოკრების ცალკეულ დავალებებს.

 1. ამ მუხლისპირველიპუნქტის,,ა’’-,,ვ’’ქვეპუნქტებითგათვალისწინებული უფლებამოსილებითსარგებლობს,აგრეთვე ამ დებულებისმე-10მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად საერთო კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილი პირი.
 2. რჩეულიანგარიშვალდებულიასაერთოკრებისწინაშე. რჩეული, საერთო კრების ყოველიშეკრებისას, საერთოკრების წინაშე წარსდგებაანგარიშით გაწეულისაქმიანობისშესახებ.

ხლი 13. რჩეულის უფლებამოსილებისვადა

 1. რჩეულისუფლებამოსილების ვადაგანისაზღვრებამომდევნოსაერთო კრების შეკრებამდევადით.
 2. რჩეულისუფლებამოსილებაავტომატურად გრძელდება, თუმომდევნო საერთოკრება არ აირჩევს საერთოკრების ახალრჩეულს.

3.რჩეულისუფლებამოსილებაავტომატურადშეიძლება გაგრძელდეს ზედიზედარაუმეტეს 5-ჯერ.

ხლი14. რჩეულის არჩევისწესი

1.რჩეულისკანდიდატურისდასახელებისუფლებააქვს შესაბამისისაერთო კრებისწევრთაარანაკლებ5%-ს,საერთოკრებისმოწვევისშესახებინფორმაციის

გამოქვეყნებიდანარაუგვიანეს 5სამუშაოდღისგანმავლობაში.რჩულის კანდიდატად არშეიძლებადასახელდეს ამ დებულებისმე-16მუხლით განსაზღვრული პირი.

2.რჩეულის კანდიდატურის რეგისტრაციის თაობაზემერთან წერილობითიგანაცხადისშეტანისა  და    გამგეობის/მერიისმიერდადგენილი ნიმუშის ბლანკების გაცემისმოთხოვნისუფლებააქვს მუნიციპალიტეტის დასახლებაში რეგისტრირებულ ამომრჩეველს.

3.რჩეულის კანდიდატურის მხარდამჭერამომრჩეველთასიაში არსებული ხელმოწერებისნამდვილობა, ამდებულებისმე-7მუხლისმე-12პუნქტებით გათვალისწინებულიწესის შესაბამისად,მოწმდებამერის უფლებამოსილიპირის/სტრუქტურულიერთეულისმიერ 2სამუშაო დღის ვადაში.

4.თუდადგინდება,რომ ნამდვილიხელმოწერების რაოდენობა  საერთო კრებისწევრთა5%-ზე   ნაკლებია,ამდებულებისმე-7მუხლისმე-11დამე-12 პუნქტებისშესაბამისად, ამ მუხლისმე-2პუნქტშიგათვალისწინებულპირს უარი ეთქმის რეგისტრაციაზე, საკომუნიკაციოსაშუალებების გამოყენებით.

5.მუნიციპალიტეტისმერია, ამ მუხლისმე-2პუნქტში განსაზღვრულიპირისმოთხოვნისშემთხვევაში,ვალდებულიაგასცეს ცნობა რჩეულისკანდიდიდატურისრეგისტრაციის მოთხოვნისდაკმაყოფილების თაობაზე.

6.მუნიციპალიტეტის მერის უფლებამოსილიმოხელე რჩეულის რეგისტრირებულიკანდიდატების სიას წარუდგენს საერთოკრების თავმჯდომარეობაზეუფლებამოსილპირს,რომელიც, საერთოკრების დღის წესრიგით გათვალისწინებულისაკითხების განხილვამდე, აცხადებსარჩევის პროცედურის დაწყებას.

ხლი 15. რჩეულის არჩევისპროცედურა

 1. რჩეული, ანამ დებულების მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის  შესაბამისად საერთოკრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილი  პირი, წარმოდგენილი კანდიდატურებისდასახელების შემდეგ,ითხოვსმათ თანხმობას, კენჭიიყარონ რჩეულის თანამდებობაზე.

2.რჩეულისკანდიდატადდასახელებულკრებისწევრს უფლებააქვს უარი თქვას კანდიდატად დასახელებაზედაკენჭისყრაში მონაწილეობაზე.

3.კანდიდატთასიისდადგენისშემდეგრჩეული,ანმისი არყოფნის შემთხვევაში,ამ დებულებისმე-10 მუხლის მე-3პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულიპირი აცხადებს კენჭისყრას.რჩეულის არჩევნებიტარდებაღიაან ფარულიკენჭისყრით,ბიულეტენების საშუალებით,რომლისფორმასაც ადგენს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი.

4.ბიულეტენებში შეიტანებაყველაის დასახელებულიკანდიდატურა, რომელიცთანხმობასგანაცხადებსკენჭიიყაროსრჩეულის თანამდებობაზე. ბიულეტენებშიკანდიდატებიშეიტანებამათი დასახელებისრიგითობის მიხედვით.

5.ბიულეტენების მომზადების,დარიგებისადაკენჭისყრის პროცესს ხელმძღვანელობსხმის დამთვლელიკომისია. კომისიაშედგებარჩეულის კანდიდატურისწარმდგენისაინიციატივოჯგუფის თითოწარმომადგენლისადა რჩეულის  ანსაერთო კრების საინიციატივო ჯგუფის  ამ დებულების  მე-10 მუხლის მე-3პუნქტის შესაბამისადგანსაზღვრულიპირისაგან.კომისიას თავმჯდომარეობს რჩეულიანსაერთოკრების საინიციატივოჯგუფის ამ დებულების მე-10მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული პირი.

 1. კენჭისყრისდამთავრებისშემდეგ,ხმისდამთვლელიკომისიის თავმჯდომარეკომისიის წევრებისთანდასწრებითხსნის კენჭისყრისათვის გათვალისწინებულსპეციალურყუთს დაითვლის ბიულეტენებისრაოდენობას. ბიულეტენიბათილადიქნებაცნობილი, თუშემოხაზულიაერთზემეტი კანდიდატისრიგითინომერი, არ არისშესაბამისობაშიამ მუხლისმე-3პუნქტით განსაზღვრულფორმასთანშესაბამისობაშიან შეუძლებელია იმის დადგენა, რომელ საარჩევნოსუბიექტს მისცახმა ამომრჩეველმა.

7.ხმის დამთვლელიკომისიაგანიხილავს ხმების დათვლისშედეგებს, ადგენს ოქმს,რომელშიცაღინიშნებათითოეული კანდიდატისმიერმიღებულიხმების, აგრეთვე,ბათილად ცნობილიბიულეტენების რაოდენობა. ოქმიმტკიცდება საარჩევნოკომისიისმიერ.ხმებისთანაბრად გაყოფის,ანშედეგების არდამტკიცებისშემთხვევაში, არჩევნებიტარდებახელახლა. ოქმს ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარედაწევრები.კომისიის ოქმსსაერთოკრებას აცნობს კომისიის თავმჯდომარე.კომისიის ოქმინამდვილია,თუხელს აწერს კომისიის ყველა წევრი. კომისიის წევრს  უფლება აქვს  ხელი არ  მოაწეროს  ოქმს თუ მიიჩნევს, რომ ოქმი არ ასახავს კენჭსყრისშედეგებს, ხმისმიცემის პროცედურაარ შეესაბამებოდაწინამდებარედებულებით დადგენილპროცედურასან/და არსებობსსხვამიზეზირაცარჩევნების უკანონობაზემიუთითებდა.

8.ღიაკენჭისყრატარდებაიმშემთხვევაში,თურჩეულად დასახელებულია მხოლოდ ერთიკანდიდატი.მიღებულიხმების დათვლადაოქმშიასახვა ხორციელდება ამ მუხლის მე-7 დამე-9-მე-10 პუნქტების შესაბამისად.

9.რჩეულად აირჩევაის კანდიდატი,რომელიც მიიღებსხმათამეტ რაოდენობას,  მაგრამარანაკლებ საერთო  კრების დამსწრე  წევრთა უმრავლესობისა.

 1. თუ არჩევნებისშედეგებისმიხედვით,რამდენიმეკანდიდატმაერთნირი შედეგებიაჩვენა,არჩევნებიხელახლატარდება იმ ორკანდიდატსშორის, რომლმაც ყველაზემეტი ხმა დააგროვა. გამარჯვებულად ითვლებაის კანდიდატი, რომელიც მიიღებსყველაზე მეტხმას.
 2. არჩევნებზე კანდიდატურისარდასახელება ან არჩევნების ჩაშლა, არ იწვევსსაერთოკრების უფლებამოსილებისშეჩერებას ანშეწყვეტას. საერთო კრების შესაბამისსხდომასბოლომდეუძღვებარჩეული ანამ დებულების მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტისშესაბამისად განსაზღვრული პირი.

ხლი16. რჩეულის თანამდებობრივიშეუთავსებლობა

 1. რჩეულად არშეიძლება არჩეულიქნეს:

ა)მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს წევრი;

ბ)მუნიციპალიტეტისსაჯარომოხელე;

გ)მუნიციპალიტეტის მიერდაფუძნებულარასამეწარმეო(არაკომერციულ) იურიდიულპირთანშრომით ურთიერთობაში მყოფი ფიზიკური პირი;

დ)მუნიციპალიტეტის 50 პროცენტზე მეტიწილობრივიმონაწილეობით შექმნილი საწარმოსთანშრომით ურთიერთობაში მყოფი ფიზიკური პირი;

ე) პირი, რომელიცარ არის შესაბამისი დასახლების საერთოკრების წევრი.

2.რჩეულისმიერ ამმუხლისპირველიპუნქტის ,,ა’’-,,დ’’ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულშემთხვევაში, რჩეულს უწყდებაუფლებამოსილება.

 

ვიმეოთხე

ანკუთრებული დებულებები დასახლებისთვის,სადაც რეგისტრირებულია501-2000 ამომრჩეველი

ხლი 17. რეგულირებისსფერო

 1. ამ თავით გათვალისწინებული ნორმებივრცელდებაიმდასახლებების საერთოკრებებზე,რომლებშიც რეგისტირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს 501-დან2000 ამომრჩევლამდე.
 2. ამ თავით განსაზღვრულნორმებს აქვსუპირატესიიურიდიულიძალაამ დებულების პირველი-მე-3 თავით გათვალისწინებული ნორმებთანმიმართ.

ხლი18. საერთოკრება

 1. თითოეულ დასახლებაშიიქმნებაერთი საერთოკრება.

2.თითოეულდასახლება,იყოფაუბნებად,რომელიც წარმოადგენს დასახელებისსაერთოკრების ნაწილს.

ხლი19. საერთოკრებისსაქმიანობის წესი

1.დასახლების საერთოკრებატარდებადასახლების ცალკეულნაწილებში, უბნის კრების სახით.ერთდასახლებაშიუბნის კრებებიერთისაერთო კრებისთვისუნდაჩატარდესთანმიმდევრობით ერთი კვირისვადაში.

 1. ამ დებულებისმე-10მუხლის პირველიპუნქტითგათვალისწინებული კვორუმიდაგადაწყვეტილებისმისაღებადსაჭირო საერთოკრებაზე დამსწრეთა უმრავლესობაიანგარიშებაყველაუბნის კრებებისდამსწრეთასაერთო რაოდენობიდან.

3.დასახლების ცალკეულნაწილებში/უბნებშიგამართვისას კენჭისყრები იმართებაცალ-ცალკე თითოეულნაწილში/უბანში.დასახლების ცალკეულ ნაწილებშიჩატარებულიკენჭისყრის შედეგებიჯამდება,რის შედეგადაც დგინდებაკენჭისყრისსაბოლოოშედეგი.

4.ერთსადაიმავე საერთოკრებისთვის დასახლების ცალკეულნაწილებში გამართული შეხვედრების დღისწესრიგი იდენტურია.

5.უბნისკრებასწარმართავსდათავმჯდომარეობსრჩეულიანამ დებულების მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული პირი.

6.დასახლებაშირეგისტრირებულისაერთოკრებისწევრიხმის უფლებით მონაწილეობსდასახლების საერთოკრების მხოლოდ ერთი უბნის კრებაში.

ხლი20. საერთოკრებისსხდომის ოქმი

1.დასახლებისსაერთოკრებისთვის სხდომის ოქმიდგებადასახლებაში შემავალი უბნების სხდომის ოქმებისსაფუძველზე.

 1. უბნისკრებისმდივნის ფუნქციასასრულებსსაერთოკრების მდივანი.

3.დასახლებისსაერთოკრების/უბნისკრებისოქმს ხელს აწერსრჩეულიანამ დებულების მე-10მუხლის მე-3პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულიპირი და სხდომისმდივანი.

ხლი21.  რჩეული

 1. დასახლებასუბნებად დაყოფის შემთხევაშიცჰყავს ერთი რჩეული.
 2. რჩეული აირჩევაამ დებულების მე-14 მუხლით დადგენილი წესით, საერთოკრების უბნისკრებების შეჯამებული შედეგებისგათვალისწინებით.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                              არჩილი თხლაშიძე

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

დადგენილება N14 – 20.05.2016 დასახლების საერთო ტიპური დებულება